Duyuru 2013/50

9110
A

Ankara 01.07.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/50

Konu

:

Müdafiinin kollukta bulunan soruşturma dosyasını inceleyebilmesi için yetkili Cumhuriyet Savcısının yazılı emri gerektiğini düzenleyen Yönetmelik maddesini iptal eden Danıştay 10.Dairesi kararını onayan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı.

01.06.2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin, “Müdafiinin soruşturma evrakını incelemesi” başlıklı 22.maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kollukta bulunan soruşturma dosyası için yetkili Cumhuriyet Savcısının yazılı emri gerekir” ibaresinin iptali istemiyle Birliğimiz tarafından açılan davada;

Danıştay 10.Dairesinin 22.05.2008 günlü 2005/5845 Esas, 2008/3450 Karar sayılı iptal kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 20.11.2012 tarih E.2008/2358, K.2012/2133 sayılı kararı ile onanmıştır.

Onama kararı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 
 
 

Eki : Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı,