Duyuru 2013/65

7541
A

Ankara 02.09.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/65

17/08/2013 günlü ve 28738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicili Tüzüğü’nün 69’uncu maddesinin 5’inci fıkrasında “…21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip edilen kamu alacaklarına ilişkin haciz, iflas konkordato ile verilen süre ve 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesi şerhi bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, tapu siciline yapılan şerhten itibaren iki yıllık sürenin sonunda Müdürlüğe yenilendiği bildirilmemiş olan hacizler, taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin edilir ve durum icra müdürlüğüne bildirilir.” şeklinde düzenleme yapıldığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 27.08.2013 günlü ve 23294678-010.02/3-6908 sayılı yazı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı