Duyuru 2014/57

6538
A

Ankara 12.06.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/57

6460 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

1- 3. maddesiyle, 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 43. maddesinin birinci fıkrasına eklenen “23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre ana gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.” cümlelerinin,

2- 9. maddesiyle, 1.6.1989 günlü, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 45. maddesine eklenen “23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre ana gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.” biçimindeki altıncı fıkranın iptallerine karar verilmesi istemi ile Bursa 4.Sulh Hukuk Mahkemesi’nce dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi sonucunda, bir örneği ekte gönderilen “4 Haziran 2014 Çarşamba Günü Saat:09:30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları” tutanağında belirtilen Anayasa Mahkemesi’nin 214/75 Esas ve 04.06.2014 tarihli kararıyla istemin reddine karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:1