Duyuru 2014/71

12921

Ankara 21.08.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/71

Konu: Vefat eden avukatın bakmakla yükümlü olduğu bakıma muhtaç çocuklarına Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan yardım yapılabileceği.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, 18-19 Ağustos 2014 tarihli toplantısında, Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Sosyal Yardım ve Dayanışma 2 Numaralı Yönergesi’nin cenaze yardımını düzenleyen 8 inci maddesini “Ölüme Bağlı Yardımlar” kenar başlığı ilevefat eden avukatın bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bakıma muhtaç olması durumunda yardım kapsamına alınmalarını sağlayacak şekilde yeniden düzenlemiş ve gerekli değişikliklerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu değişikliğe göre; baro levhasına kayıtlı olup, barosuna karşı yükümlülüklerini yerine getirmekte iken vefat eden avukatın bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bakıma muhtaç olması durumunda; aile içi tüm gelirlerinin net asgari ücretin 1,5 katının altında olması şartıyla Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun her yıl sonu yeniden belirleyeceği miktardaki aylık ödeme baro aracılığıyla velisine yapılabilecektir. (Yönerge’nin değişikliği de içeren son metni ekte sunulmuştur.)

Bu yardımın yapılabilmesi için;

  • Hak sahibinin, Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  • Mirasçılık Belgesi,
  • Veli / Vasilik Kararı,
  • Aile içi gelirleri gösterir onaylı belgeler,
  • Hak sahibi vasisi tarafından doldurulacak “SYDF Gelir Bildirim Formu”nun ve beyan edilen gelir dışında bir gelirinin olmadığına, gelir durumunun değişmesi halinde Fon yönetimine bildireceğine dair taahhütname,
  • Vefat eden avukat, çalışmayan avukat ve çalışamayan avukatın bağlı bulunduğu Baro’nun Yönetim Kurulu üyelerinden en az 3 üyenin mahallinde görsele ve belgelere dayanarak hazırlayacağı ‘Yaşam Standardı Bilgi Tutanağı’ Baro Yönetim Kurulu tarafından karar haline getirilerek,

TBB SYDF Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Sosyal Yardım ve Dayanışma 2 Numaralı Yönergesi