Duyuru 2015/24

4806
A

Ankara 16.03.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/24

İLGİ: 18.10.2012 günlü 2012/59 sayılı Duyurumuz.

İlgi duyurumuz da belirtildiği gibi,

  • Staj süresinin uzaması,
  • Stajın askerlik vs. gibi nedenlerle kesintiye uğraması ve/veya tekrar başlaması,
  • Staj başlangıcında Genel Sağlık Sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda olup bu konumlarının staj süresi içerisinde sona ermesi,
  • Staj başlangıcında Genel Sağlık Sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda olmayıp staj süresi içerisinde başka bir nedenle (evlilik vs.) bu konumlarının değişmesi,
  • Stajın başka baroya nakledilmesi ve/veya iptal edilmesi gibi durumlarda

stajyer adayları tarafından imzalanacak örneği ekli taahhütnamenin 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak Türkiye Barolar Birliği’ne bildirilmesi gerekmektedir.

Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 10.maddesi ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Barolarımız tarafından bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda Türkiye Barolar Birliği aleyhine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102/a-1 maddesi uyarınca idari para cezası tahakkuk ettirilmektedir. Bu durumda idari para cezası bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen Barolarımızın vekalet pulu ve diğer Birlik ödeneklerinden 06.03.2011 tarih ve 2001-256 sayılı Yönetim Kurulumuz Kararı uyarınca mahsup edilecektir.

Kendi kusurları nedeniyle stajının uzamasına sebep olan stajyer avukatların değişiklik durumlarını zamanında bildirmemeleri halinde Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenmiş olan sosyal güvenlik priminin ve bu sebeple doğacak ceza ve yaptırımlar için kendilerine rücu edilecek ve sigorta işlemleri yapılamayacaktır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı