Duyuru 2015/77

9957
A

Ankara 17.08.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/77

Konu:

Avukatlık Kanunu’na aykırı şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren şirket hakkında Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan haksız rekabet davasının onanması.

Türkiye Barolar Birliği tarafından, Birliğin Anayasa’dan kaynaklanan görev, hak ve yetkisi ayrıca Avukatlık Kanunu’nun 1. ve 2. maddeleri ile “Birliğin görevleri” başlıklı 110. maddesinde ifade edilen “Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak”, “kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak” ve “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevleri uyarınca “…hizmetlerinin mağdur tazminat taleplerine destek sağlamak, hukuk müşavirliği aracılığıyla her türlü zararın karşılanmasını sağlamak, hakkedilen tazminatı mağdurlara ulaştırmak ve sonuç alınıncaya kadar hiçbir ücret talep etmemek ve toplumun hakkını aramasını sağlamayı amaçlamak” olduğu iddiasıyla faaliyet gösteren şirketin yürüttüğü işlemlerin tüm avukat meslektaşların haklarını zarara uğratması, haksız rekabete yol açması nedeniyle açılan davada, İstanbul Anadolu 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 10.10.2013 tarih E.2013/670, K.2013/351 sayılı kararıyla “Davalı şirketin internet sitesinden bu ibareleri çıkartması, yayınlarını düzeltmesi suretiyle haksız rekabetin önlenmesine, TTK 59. maddesi gereğince gideri davada haksız çıkan davalı taraftan alınmak kaydıyla hükmün kesinleşmesinden sonra ulusal düzeyde yayın yapan ve tirajı 50.000’in üzerinde olan bir ulusal gazetede hükmün ilanına” karar verilmiştir.

Sözü edilen yargı kararı, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin 01.04.2015 tarih E.2015/219, K.2015/4572 sayılı kararıyla onanmıştır

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

 

 

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı