Duyuru 2015/81

8932
A

Ankara 09.10.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/81

Konu:Staj kredi borçlarını otuzaltı aylık ödeme süresi sonunda ödemeyen meslektaşlarımız hakkında yapılan uygulama hakkında bilgilendirme

İlgi:31.10.2014 tarih 2014/90 sayılı duyurumuz

1-) Avukatlık Yasası’nın 27 ve 27/A maddeleri gereğince; “avukatların yetkili mercilere sunduğu vekaletnamelere avukatın yapıştıracağı pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunların gelirleri” ile;

  • Stajyer avukatlara kredi verilmekte,
  • Stajyer avukatların genel sağlık sigortası primleri ödenmekte,
  • Avukatlara; tedavi yardımı, analık yardımı, hastalık yardımı, olağan dışı hal yardımı, tutuklu avukat yardımı, sürekli iş göremezlik yardımı, büro hasarı yardımı, bakım yardımı, cenaze yardımı, öksüz/yetim çocuklar yardımı, bakmakla yükümlü kişiler yardımı ve munzam emeklilik yardımı yapılmaktadır.

Bu kapsamda bugüne kadar:

  • 24380 stajyer avukata 85.719.100,00 TL staj kredisi verilmiş,
  • 12821 stajyer avukatın da genel sağlık sigortası primi ödenmiştir. Bu miktar uygulamanın sürdüğü dört yılda toplam 8.000.266,77 TL’dir.
  • Avukatlara yapılan yukarıda belirttiğimiz diğer yardımların sadece 1.1.2015 ile 31.8.2015 arasındaki sekiz aylık toplamı ise 18.772.482,23 TL’dir. Uygulamanın başladığı on yılın genel toplamı ise 63.224.636.01 TL’dir.

2-) Sayılarını yukarıda belirttiğimiz staj kredisi alan meslektaşlarımızdan Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen toplam otuzaltı aylık sürede borçlarını ödemeyen 2832’si 31.10.2014 tarihi itibari ile 11.795.108 TL tutan kredi borçlarını, kendilerine gerekli yazılı uyarılar da yapıldığı halde ödememişlerdir.

3-) Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Türkiye Barolar Birliği’ni denetimi sonucunda hazırlanan 27.6.2014 tarihli raporunda; alacağın icraen tahsili ve kredi borçlularına idari yaptırım uygulanması yolunda herhangi bir işlem yapılmamasının Teftiş Kurulu Tüzüğünün 41., Yönetmeliğin 87/12. maddeleri uyarınca sorumluluk doğuracağı uyarısında bulunulmuştur.

4-) Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın bu uyarısından sonra borçlu meslektaşlarımıza SMS yolu ile ve ayrıca yazılı olarak yeniden uyarılar gönderilmiş, bu meslektaşlarımızın üyesi bulundukları toplam 68 baro başkanlığımıza da 29.12.2014 tarihli yazımızla durumları bildirilerek Avukatlık Kanunu’nun 72/d maddesi gereğince işlem yapılması değerlendirmelerine sunulmuştur.

5-) Bu aşamada 1202 meslektaşımız ödemede bulunmuştur.

6-) Ödemede bulunmayan ve kredi borç miktarları da 5.002.159,00 TL olan toplam 1260 meslektaşımız aleyhine muacceliyet tarihi sırasına göre Şubat 2015 tarihinden başlayarak icra takibine girişilmiştir.

7-) Bu 2832 kişi içinde olup da muacceliyet tarihlerine göre son gurubu oluşturan 370 meslektaşımız hakkında da 2.011.517,00 TL toplam borç için icra takip dosyaları hazırlanmaktadır.

8-) 331 meslektaşımız icra takibine geçildikten sonra borçlarını tümüyle ödemişlerdir.

9-) Meslektaşlarımızın staj kredi borçlarının yapılandırılması ve faizlerinin silinmesinin 6552 sayılı “İŞ KANUNU  İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN” kapsamına alınması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığımız girişimler ve hazırladığımız taslaklar hızlı yasalaşma sürecinde dikkate alınmamıştır.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı