Duyuru 2016/10

7448
A

Ankara 25.02.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/10

Konu: Baro Disiplin Kurullarının kararlarına yapılan itirazlarda dilekçelerin şikayetli avukata tebliği hakkında.

Birliğimiz kararı aleyhine Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 2014/2234 Esas sayılı dosyası ile açılan davada verilen 2015/1737 Karar sayılı ve 16.10.2015 tarihli kararda, Barolar Birliği’nin disiplin ceza kovuşturmalarında maddi anlamda yargı yeri olduğu belirtilerek, “Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinde yer alan Çelişmeli yargılanma hakkı, kural olarak taraflarca ileri sürülen deliller ve sunulan görüşlerle ilgili bilgiye sahip olunması ve taraflara mahkemenin kararını etkilemek amacıyla bunlarla ilgili görüş bildirebilirle fırsatının sunulmasıdır. Önemli olan Disiplin yargılamasının bir bütün olarak adil olup olmadığını değerlendirdikten sonra, davayı 6/1 maddesi çerçevesinde karara bağlamaktır. Gerçek bir zararın oluştuğunu göstermek gerekli değildir. Hakkın özü, tarafların dosya içeriğine yanıt verebilecek durumda olmalarının sağlanmasıyla güvenceye alınmış olacaktır. Çelişmeli yargılanma ilkesinin, Kıta Avrupası adli yargı sistemlerinde hukuk sözcüsü ya da benzer görevlilerin temyiz aşamasında mahkemeye görüş bildirdikleri ve tarafların bu görüşe erişemedikleri veya yanıt veremedikleri durumlarda ihlal kararları verilmiş olmakla somut uyuşmazlık bakımından Türkiye Barolar Birliği'nin disiplin cezalarına karşı bir "itiraz mercii" veya "temyiz mercii" olduğu kabul edilerek Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan itirazın davacıya bildirilmeden esas hakkında karar verilmesi çelişmeli muhakeme hakkının ihlali niteliğindedir.” gerekçesiyle itiraz dilekçesinin davacı/şikayetli avukata tebliğ edilip makul süre verilmek suretiyle savunma hakkı tanınması gerekirken, itiraz dilekçesi üzerine doğrudan ceza verilmesinin savunma hakkı, çelişmeli yargılanma hakkı ve adil yargılanma hakkının ihlali niteliğinde olduğuna karar verilmiştir.

Alıntılanan iptal kararı karşısında İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 28 inci maddesi hükmünü de dikkate alan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulumuz 19.02.2016 tarihli toplantısında; Baro Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların şikayetli avukata tebliğ edilerek makul süre verilerek savunma hakkı tanınmasına ilişkin yargı kararını dikkate almalarının uygun olacağını Barolarımızın değerlendirmelerine sunma kararı almıştır.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

Eki :

Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 2014/2234 E, 2015/1737 K, sayılı ve 16.10.2015 tarihli kararı