Duyuru 2016/12

9386
A

Ankara 03.03.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/12

Konu: Dava açarken zorunlu olarak bildirilmesi gerekli tebligata yarar adresin nüfus idaresince verilmesi gerektiği hakkında Danıştay kararı.

Davacı avukatın dilekçesindeki davalı adres bilgilerine ilişkin eksikliklerin tamamlanması için kendisine mahkemece kesin süre verilmesi ve bu süre sonunda söz konusu eksikliğin giderilmemesi halinde davanın açılmamış sayılacağı sonucuyla karşı karşıya kalması nedeniyle Nüfus Müdürlüğü’ne yaptığı davalının tebligata yarar adres bilgilerinin kendisine verilmesine ilişkin başvurunun reddi işlemine dair Danıştay 10. Dairesi 09.03.2015 tarih E.2014/6559, K. 2015/874 sayılı kararında “…söz konusu adres bilgilerine erişimin hak arama hürriyeti ve adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmakta olup, avukat olan davacının davalıların adres bilgilerini öğrenmek için yaptığı başvurunun reddine ilişkin…” işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına hükmetmiştir.

Alıntılanan yargı kararı ekte Başkanlığınıza gönderilmekte olup konudan meslektaşlarımızın haberdar edilmesi gerektiği hususunda bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:1 Karar