Duyuru 2016/13

4927
A

Ankara 14.03.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/13

05 Ocak 2015 tarihli dilekçeyle 27.12.2014 tarihinde gerçekleştirilen “Avukatlar için İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı” ve 28.12.2014 tarihinde gerçekleştirilen “Avukatlar için Adli Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı” sorularının, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Anayasa Mahkemesi’nin E.2013/114, K.2014/22 sayılı 04.12.2014 tarihli yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararı da göz önüne alınarak, Birliğimize verilmesi talebinin reddine dair Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın 07.01.2015 tarih 305 sayılı işlemi ile T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’nun 19.02.2015 tarih K.2015/387K. itirazın reddine dair kararının iptali istemiyle Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin E.2015/674 sayılı dosyasında açtığımız dava kabul edilmiştir.

Sınava girenlerin kendi sınav kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşılabilmesinin Anayasa ve uluslararası mevzuat ile tanınan hak arama hürriyetinin sağlanmasında tek başına etkili bir yol olmadığı belirtilen 09.12.2015 günlü K: 2015/1941 sayılı mahkeme kararında “sonuç olarak, katılımcıların mesleki açıdan bağlı bulunduğu Türkiye Barolar Birliği’nin, avukatlık mesleğini icra edenlere yönelik olarak hazırlanan, üyelerinin girmiş oldukları sınavlarda yaptıkları/yapamadıkları sorulara ilişkin olarak yanlışlarını/doğrularını, eksiklerini bilmek istemesinin en doğal hakkı olduğu, ayrıca yanlış olduğu düşünülen soruları konunun uzmanlarına incelettirilerek sonucuna göre dava açma yoluna başvurabileceği, davalı idarelerinde şeffaflık ve açıklık ilkesi gereğince bu soruları ve cevaplarını tamamıyla açıklamakla yükümlü olduğu hususunda kuşku bulunmadığı…” değerlendirmesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: 09.12.2015 tarih 2015/674 sayı ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı İle İlgili Davaya Gelen İptal Kararı konulu yazı