Duyuru 2016/2

13167
A

Ankara 06.01.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/2

Konu: Avukat stajyerlerinin staj sürelerinde “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında bulunup bulunmadıkları hakkında değerlendirme.

12 Mart 2013 tarih 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” ile Türkiye İş Kurumu tarafından verilen “mesleki eğitim kursları”, “işbaşı eğitim programları” gibi eğitim programlarından avukat stajyerlerini yararlandırma olanağı hakkında Adalet Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu ile ayrı ayrı görüşmeler yapılmış ve anılan programlardan avukat stajyerlerinin yararlandırılması hususunda Türkiye İş Kurumu, stajyer avukatlara ödeme yapılmasının mümkün olabileceğini belirtmiştir.

Sözü edilen programlardan yararlanan avukat stajyerlerinin avukatlık ruhsatnamesi talebi ile levhaya yazılması aşamasında sorun yaşamalarını önlemek için Adalet Bakanlığı ile görüşülmüş olup şifahi olarak olumsuz görüş bildirilmesi üzerine Bakanlığa yazılı başvuruda bulunulmuştur.

Bir örneği yazımız ekinde Başkanlığınıza gönderilen Adalet Bakanlığı’nın 3.12.20115 tarihli görüşünün tetkikinden görüleceği üzere; Bakanlık, anılan yönetmelik maddelerine atıf yapmak suretiyle “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan kurs veya programların gerek nitelik ve amaçları gerekse kapsam ve uygulanma şekilleri itibariyle avukatlık mesleğinin önem ve özellikleri, Anayasanın 135. maddesi ile birlikte Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin Türkiye Barolar Birliğine ve Barolara yüklediği görevler ve tanıdığı hak ve yetkiler bakımından çatıştığı…”nıifade etmiştir.

Adalet Bakanlığı’nın alıntılanan görüşüne rağmen söz konusu Yönetmelikten yararlanmak suretiyle avukatlık stajını gerçekleştiren avukat stajyerleri hakkında Avukatlık Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca Barolar ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurularınca tesis edilen levhaya yazılma, avukatlık ruhsatnamesi verilmesi işlemlerine karşı aynı madde uyarınca Adalet Bakanlığı’nın iptal davası açacağı kuvvetle muhtemeldir.

Şu halde her ne kadar avukat stajyerlerinin Türkiye İş Kurumu tarafından yönetmelik uyarınca gerçekleştirilen programlarına başvurmaları mümkün bulunsa da, bu programlardan yararlanan stajyerlerin, Bakanlığın idari yargıya başvurusu üzerine, haklarında tesis edilen avukatlık ruhsatnamelerinin verilmesi ve levhaya yazılma işlemlerinin iptal edilmesi tehlikesi bulunmaktadır.

Adalet Bakanlığı’nın söz konusu görüşünde belirtilen hususlar çerçevesinde avukat stajyerlerinin anılan yönetmelikten yararlandırılmasına ilişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması hususu, Türkiye İş Kurumu ve Çalışma Bakanlığı ile müzakere edilecek, sonucundan Başkanlığınız haberdar edilecektir.

Konunun Baronuz nezdinde staj yapan meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki :

Adalet Bakanlığı Görüşü