Duyuru 2016/24

20765

Ankara 08.04.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/24

Konu: Usulüne göre avukatlık stajını tamamlayıp staj bitim belgesi aldıktan sonra avukatlıkla birleşmeyen bir işte çalışanların avukatlık ruhsatnamesi talepleri.

02.07.2014 tarih ve 2014/63 sayılı duyurumuzda belirttiğimiz gibi; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 30.01.2014 tarih 2010/2022 Esas ve 2014/223 sayı ile usulüne uygun şekilde avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi aldıktan sonra avukatlıkla birleşmeyen bir işte çalışanların avukatlık ruhsatnamesi taleplerinin kabul edileceğine karar vermişti. Kararda avukatlık mesleği ile birleşmeyen bir işte çalışmama şartının avukatlık mesleğini icra edebilmek için aranan bir şart olduğu, aksi düşüncenin kabulünün avukatlık ruhsatnamesi aldıktan sonra herhangi bir nedenle baro levhasından kaydını sildirmek suretiyle avukatlık mesleğinden ayrılan ve başka bir işte çalışmaya başlayan kişilerin avukatlık ruhsatnamelerinin iptali sonucunu doğuracağı, ilgilinin avukatlık ruhsatnamesi almasının memuriyetle birlikte avukatlık mesleğini yürüteceği anlamına gelmeyeceği açıklanmıştı.

Bu yargı kararı ile baro levhasına yazılma ile ruhsatname düzenlenmesi işlemlerinin birbirinden bağımsız olarak yürütülebileceği kabul edilmektedir.

Avukatlık Kanunu hükümleri gereğince ruhsatname verilmesine ilişkin kararlarımızın onay mercii olan Adalet Bakanlığı da idari yargı kararları ile oluşan görüşe uygun olarak;

“… söz konusu yargı kararı uyarınca baro levhasına yazılma ile ruhsat işlemlerinin bağımsız olarak yapılarak, Avukatlık Kanununda avukatlık mesleğine kabul edilmek için aranılan şartları taşıyan ancak aynı Kanunun 11 ve 12. maddeleri uyarınca avukatlıkla bağdaşmayan işle uğraşması nedeniyle avukatlık görevini ifa edemeyecek olan aday adına avukatlık ruhsatnamesi düzenlenmesine karar verilmesinin, baro levhasına yazılma işleminin ise yapılmamasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” bildiriminde bulunmuştur.

Bu bildiriminin gereği yapıldığında Adalet Bakanlığı’nın idari yargı yoluna başvurmayacağı anlaşılmaktadır.

Bu nedenlerle ve ayrıca Avukatlık Kanunu 43. maddede düzenlenen, levhaya yazılma tarihinden başlayarak baro bölgesinde üç ay içinde büro kurma zorunluluğu ile 66. maddede düzenlenen, bölgesi içinde sürekli avukatlık edilecek baro levhasına yazılma yükümlülüğü birlikte değerlendirildiğinde, usulüne göre avukatlık stajını tamamlayıp staj bitim belgesi aldıktan sonra avukatlıkla birleşmeyen bir işte çalışanların sadece avukatlık ruhsatnamesi taleplerinin kabulüne karar verilmesi, baro levhasına yazılma kararı verilmemesi gerekmektedir.

İşlemin bu şekilde yürütülebilmesi için:

1-) Talep sahibinden, halen avukatlıkla birleşmeyen bir işte çalıştığını ve bu nedenle fiili olarak avukatlık yapmayacağını, sadece adına avukatlık ruhsatnamesi düzenlenmesini talep ettiğini, baro levhasına yazılma ve barokart talebi olmadığını, gerekli gördüğünde Avukatlık Kanunu 43 ve 66. maddelerinin gereklerini yerine getirerek ayrıca levhaya yazılma talebinde bulunacağını belirten bir başvuru dilekçesi alınmalıdır.

2-) Ruhsatnamelerde baro sicil numarası ve Türkiye Barolar Birliği sicil numarası bölümleri bulunduğu için ruhsatname verilmesi kararı tarihi itibari ile talep sahibi için bunun baro levhasına kayıt anlamına gelmediği dosyasında açıkça belirtilerek sicil numarası verilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini saygılarımla dilerim.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı