Duyuru 2016/36

30660
A

Ankara 16.06.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/36

Konu: Avukat bürolarında İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili uzman çalıştırma veya bu konuda avukatın ya da çalışanının eğitim alma yükümlülüğü hakkında.

Bilindiği üzere 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9. maddesi uyarınca İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ile İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Söz konusu Kanun uyarınca; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

Kanunun 6. maddesine göre ve yürürlük maddesinde belirtilen süreler dikkate alınarak, Kanun kapsamında yer alan işyerlerinin tamamında, çalışan sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre tam süreli veya kısmi süreli olmak üzere en az bir iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda sözü edilen mevzuat kapsamında avukatlık büroları da az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden kabul edilmiş ve az tehlikeli sınıfta yer alıp 50’den az çalışanı olan diğer işyerleri gibi avukatlık büroları açısından da 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 6331 s.lı Yasa’nın 6/1-a) maddesi uyarınca “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Yönetmeliğin 5/1-m maddesine göre, “Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere yürütebilir.” , 5/2-m maddesine göre ise, “Bu Yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla da temin edebilir.” 

İşbu düzenlemeler uyarınca çalışan sayısı 10’dan az olan avukatlık bürolarında işveren avukat ya da onun yetkilendireceği vekili bu konuya ilişkin eğitim almak ve sınavda başarılı olmak kaydıyla işyerlerinde iş güvenliği uzmanının görevlerini ifa edebilecektir. Çalışan sayısı 10’dan az olan avukatlık bürolarında işveren ya da vekili bu eğitimleri almadığı ya da sınavda başarılı olamadığı durumlarda, ayrıca çalışan sayısı 10’dan fazla olan avukatlık bürolarında her halükarda bu sektörde hizmet veren kişi ya da firmalardan ücret karşılığı iş güvenliği hizmeti almak gerekmektedir.

Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye, http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/14/isveren-ve-isveren-vekili-icin-is-sagligi-ve-guvenligi adresinden ulaşılabilir. Bu linkte yer alan bilgiden anlaşılacağı üzere, İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi’ne ilişkin ilk sınav 14.08.2016 tarihinde yapılacak olup, bu sınava girebilmek için Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürolarına 06.06.2016-24.06.2016 tarihleri arasında başvurulabilecektir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın avukatlık büroları yönünden yürürlük tarihi 01.07.2016 olduğu hususunu bilgilerinize sunar,  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezalarının öngörülmesi sebebiyle, meslektaşlarımızın idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza da duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı