Duyuru 2016/56

17175
A

Ankara 15.08.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/56

Konu :

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin baro levhasına kayıt ve ruhsatname talebinde bulunan kamu görevlileri hakkında uygulanması.

23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı KHK’nın 4 üncü maddesi birinci fıkrasında terör örgütlerini veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olduğu değerlendirilen kamu görevlilerinin görevden çıkarılacağı, ikinci fıkrasında da birinci fıkra uyarınca görevine son verilenlerin bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceği ve doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyeceği düzenlenmiştir.

Söz konusu KHK’nın yürürlüğe girmesinden önce baro levhasına yazım ya da sadece ruhsatname verilmesi talepleri kabul edilerek Adalet Bakanlığı onayına sunulanlardan aşağıdaki konumda olanların dosyaları, haklarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensupluğu iddiası ile ceza soruşturması yapılıp yapılmadığı ve 667 sayılı KHK kapsamında görevine son verilip verilmediğinin tespit edilerek sonucuna göre durumlarının Avukatlık Kanunu 5/3 ve 5/1-a maddeleri gereğince değerlendirilerek yeniden karar verilmesi gerektiği belirtilerek onaylanmayarak geri gönderilmektedir.

Gecikmelere ve yazışmalara neden olan bu durumun önlenmesi için Adalet Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde;

  • Kamudaki görevinden emekli olup baro levhasına kayıt ve ruhsatname talebinde bulunanlar,
  • Halen kamu görevinde olup baro levhasına kayıt edilmeden sadece ruhsat talebinde bulunanlar,
  • Halen kamu kurumunda avukatlık yapmakta olup baro levhasına yeniden yazılma talebinde bulunanlar hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensupluğu iddiası ile ceza soruşturması yapılıp yapılmadığı ve 667 sayılı KHK kapsamında görevine son verilip verilmediğinin tespit edilerek sonucuna göre bir karar verildikten sonra dosyanın Başkanlığımıza gönderilmesi uygun görülmektedir.

Gereğini saygılarımla dilerim.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı