Duyuru 2016/58

15562

Ankara 19.08.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/58

Konu :

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunun “Diğer Hükümler” başlıklı 11 inci maddesinin 9 uncu fıkrasıavukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılmasını düzenlemektedir.

Düzenleme ile bu borçlara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarih olan 19.08.2016 tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Anılan Kanunun 11.maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği tarafından kanuna uygun şekilde belirlenmiş olan uygulama esasları şunlardır:

  1. Yapılandırmadan yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 31.10.2016 tarihine kadar kesenek borçları için alacaklı baroya, staj kredisi borcu için Türkiye Barolar Birliğine başvurulması şarttır.
  2. Başvuru yapan kişilerin Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımlandığı tarihi olan 19.08.2016 tarihini izleyen aydan itibaren taksitlerin ödeme süresinin sonuna kadar durdurulur.
  3. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların Kanunda belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
  4. Avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği 19.08.2016 tarihini takip eden üçüncü ayın sonu olan 30.11 2016 tarihine kadar, kalanın da aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereği ile meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun Diğer Hükümler başlıklı 11 inci maddesinin 9 uncu fıkrası.

Eki: 6736 sayılı kanun staj kredi borcu dilekçe örneği