Duyuru 2017/43

6867

Ankara 21.06.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/43

Konu

21.12.2015 tarih ve 29569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015- 2016 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında.

İlgi: 15.07.2016 günlü 2016/42 sayılı duyurumuz.

İlgi duyurumuzda 21.12.2015 tarih ve 29569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015- 2016 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Danıştay 8.Dairesinde 2015/15049 Esas sayısı ile açılan davada, Dairenin, Tarifenin 11. maddesinin 4.fıkrasının, 11. maddesinin 8. fıkrasının, 14. maddesinin 4. fıkrasının ikinci cümlesinin, 15. maddesinin 4. fıkrasının, 17. maddesinin 2. fıkrasının, 22. maddesinin 1. fıkrasının, 2. Kısım 2. Bölüm 4, 7, 16 ve 21. bentlerinde belirtilen vekalet ücretlerine yapılan artış oranlarının, 2. Kısım 2. Bölüm 17. bendinin, 2. Kısım 2. Bölüm 19. bent ve 24. bendinin "b" alt bentlerinin ve Tarifenin maktu ücretlere ilişkin bölümlerinde yapılan düzenlemenin enflasyon oranı dikkate alınmak suretiyle fazlaya ilişkin kısımlarının yürütülmesinin durdurulmasına karar verdiği belirtilmişti.

Sözü edilen yargı kararına Birliğimiz tarafından yapılan itiraz sonucu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 10.11.2016 tarih 2016/1018 YD İtiraz nolu kararında, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Ekli Çizelgesinin -Tarife bölümünün- İkinci Kısım İkinci Bölümünde yer alan 4. bendinde tahliyeye ilişkin icra takiplerinde hükmedilen vekalet ücretine ilişkin maddede, 7. bentte Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için öngörülen ücrete ilişkin maddede ve 16. ve 21. bentte idare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar ile Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için asgari avukatlık ücretinin saptanmasında duruşma yapılması kıstas alınarak, uyuşmazlığın duruşma yapılarak çözümlendiği davalar için öngörülen avukatlık ücretinin duruşma yapılmaksızın uyuşmazlığın çözümlendiği davalardaki ücretten daha fazla belirlenmesinde hukuka aykırılık görmeyerek tesis edilen yürütmenin durdurulması kararını kaldırmıştır.

Yine Tarifenin maktu ücretlere ilişkin bölümlerinde yapılan düzenlemenin enflasyon oranı dikkate alınmak suretiyle fazlaya ilişkin kısımları yönünden yürütmesinin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin kısmına yönelik Birliğimiz itirazımızı "Tarifedeki maddelerden hangisine ilişkin tespit yapıldığının belli olmaması ve yapılan artışların enflasyon oranının üzerinde olduğu hususundaki gerekçe yeterince açık olmadığından," gerekçesiyle kabul etmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize saygılarımla sunarım.

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EK: YARGI KARARI