Duyuru 2017/9

6783

Ankara 19.01.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/9

31 Aralık 2016 tarih ve 29935 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 yılı Tarifesi"nin yürütmesinin durdurulması ve neticede iptali talebiyle Birliğimizce dava açılmış olup, dava Danıştay 10. Dairesinin 2017/155 E. sayılı dosyasına kaydedilmiştir.

Dava dilekçesinin bir örneği ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:
Dava Dilekçesi
2017 yılı CMK Ücret Tarifesi