Duyuru 2018/46

6912
  Ankara 30.11.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/46

 Konu:

TÜRKİYE Barolar Birliği'nin  Avukatlık Disiplin Hukukuna Temel Teşkil Edecek Şekilde  "…Meslek Kuralları …"  Yayımlamasının Anayasa'ya Aykırı Olmadığına Dair Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında.

Avukatlık Kanunu'nun 134.maddesinde yer alan ve Avukatlık Disiplin Hukukuna temel teşkil eden "…Meslek Kurallarının …" ibaresinin suçta kanunilik ilkesine aykırı olduğu gerekçesi ile Samsun 2.İdare  Mahkemesi  tarafından  Anayasa Mahkemesi'ne  defi yoluyla iptal davası açılmış  idi.

TÜRKİYE Barolar Birliği'nce bu düzenlemenin avukatlık mesleğinin bağımsızlığını güvence altına alan niteliği de ifade edilmek suretiyle Anayasa'ya aykırılık bulunmadığı görüşü Anayasa Mahkemesi'ne sunulmuştu.

Anayasa Mahkemesince 25.09.2018 gün ve 2018/94 sayılı kararla iptal istemi reddedilmiştir. Karar Resmi Gazete'nin 30.11.2018 gün ve 30618 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Red kararı incelendiğinde; iptali istenen kuralın "…suç ve cezalarda kanunilik ilkesinin daha esnek uygulanması gereken disiplin suçuna ilişkin olması ve TÜRKİYE Barolar Birliğinin meslek disiplininin korunması yönündeki Anayasa'nın 135. maddesinde belirtilen görevi de dikkate alınarak Kanun'da disiplin suçu ile cezasının gösterilmesinden sonra suça vücut verecek meslek kurallarının TÜRKİYE Barolar Birliği Genel Kurulu tarafından belirlenmesinin suç ve cezalarının kanuniliği ilkesine aykırılık oluşturmadığı…."  gerekçesine yer verildiği görülecektir.

Anayasa Mahkemesi kararının bir örneği ilişiktedir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki : Anayasa Mahkemesi'nin 25.09.2018 günlü 2018/30-94 sayılı kararı