Duyuru 2019/76

2154

Ankara, 25.12.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2019/76


Konu: Adalet Bakanlığı Tarafından 24.11.2019 Tarihinde Yapılan Arabuluculuk Sınavı Hakkında.

Adalet Bakanlığı tarafından 24.11.2019 tarihinde yapılan arabuluculuk sınavına ilişkin olarak anılan Bakanlığa yazılan 18.12.2019 günlü ve 28424 sayılı yazımızın bir örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yazımızda özetle; arabuluculuk sınavına girmiş ve 70 asgari puanı aldığı halde kota sebebiyle arabulucu olmaya hak kazanamamış meslektaşlarımızın  mağduriyeti ifade edilmiş ve esasen  arabuluculuk eğitimini almış ve kanundaki diğer şartları taşıyan tüm avukatlara sınav şartı olmaksızın ve bir kotaya tabi tutulmaksızın arabuluculuk yapma hakkı tanınması gerektiği ifade edilmiştir.

Ayrıca, arabuluculuğun yarı yargısal bir faaliyet olduğu da dikkate alındığında; idarenin arabuluculuk sicil ve disiplin iş ve işlemlerini bir başka kuruma devretmesine yönelik bir düşünce var ise, arabulucuların kahir ekseriyetinin avukat olduğu ve mevcut düzenleme uyarınca Avukatlık sıfatı ile arabuluculuk sıfatının aynı kişide birleşmesi mümkün bulunduğu gerçeği karşısında anılan iş ve işlemlerin TÜRKİYE Barolar Birliği çatısı altında Barolarımız ile birlikte yürütülmesinin yerinde olacağına dair görüşümüz de Bakanlığa iletilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki:
Adalet Bakanlığı'na Yazılan Yazı.