Duyuru 2020/39

9778

Ankara, 03.04.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/39

Konu: Ticaret Siciline Kayıtta Şirket Ana Sözleşmelerinde Yazılı Olan Faaliyet Alanları İçerisinde "Hukuk Danışmanlığı"na Yer Verilmesi Hakkında.

Şirket Ana Sözleşmelerinde belirtilen faaliyetler arasında "Hukuk Danışmanlığı" faaliyetine yer verilmesinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aykırı olması ve suç teşkil etmesi nedeniyle halihazırda ana sözleşmelerinde bu yasağı ihlal eden şirketler varsa bunların uyarılması ve gerekli düzeltmelerin bir an önce yapılmasının sağlanması yönünde Ticaret Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlere alınan yanıtın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü  yazısında;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlığın iznine tabi bulunan ve esas sözleşmelerinde yazılı olan faaliyet alanları içerisinde “Hukuk Danışmanlığı” ve benzeri ifadelerin yer aldığı görülen şirketlerin izin taleplerinin karşılanmadığı ve  gerekli düzeltmelerin yaptırıldığı,

Diğer taraftan Bakanlığın iznine tabi bulunmayan şirketler açısından, esas veya şirket sözleşmelerinde yazılı olan faaliyet alanları arasında “Hukuk Danışmanlığı”na yer verildiği görülen kuruluş tescil taleplerinin karşılanmaması; mevcut sözleşmelerinde söz konusu ibareye yer verildiği tespit edilen şirketlerin ise, mevzuata uygun şekilde faaliyet konusu değişikliği yapması amacıyla 6102 sayılı Kanunun 33 üncü ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 36 ncı maddeleri uyarınca tescile davet edilmelerine ilişkin olarak 20.03.2020 tarihli ve 53388428 sayılı Bakanlık yazısı ile tüm ticaret sicili müdürlüklerine talimat verildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :