Duyuru 2020/68

809

Ankara, 28.08.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/68

Konu: TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Tavsiye Kararı Hakkında.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan alınan 14.08.2020 ve 2020/68719-S.20.74757 sayılı tavsiye kararlarının bir örneği ekte gönderilmiştir.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun anılan kararında, “Soruşturma aşamasında; adli kolluk görevlilerinin, müdafinin varlığını öğrendiği ve herhangi bir güvenlik zafiyeti teşkil etmeyecek her hâlde, şüpheliden gerekli teyidi alarak müdafinin soruşturmanın her aşamasında yer almasını ve müvekkilleriyle görüşmesini sağlamak amacıyla gerekli dikkat ve özeni göstererek mevzuata uygun hareket etmesi,

-Soruşturmaya ilişkin işlemleri Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda yürütmekle görevli olan adli kolluk görevlilerinin, görev ve yetkilerini kullanırken tabi olduğu mevzuata uygun hareket ederek, görevin gerektirdiği soğukkanlılık ve nezaket ilkeleri çerçevesinde davranmasının önem arz ettiği; tutum ve davranışlarının bir kamu görevlisinden beklenen özen ve nezakette olması gerektiği değerlendirildiğinden kolluk görevlilerine görevlerinin gerektirdiği davranış ilkelerinin hatırlatılması.

- Savunma makamının temsilcisi olan avukatların görevlerini yerine getirirken gerekli imkân ve kolaylığın sağlanması adına kendilerine bekleyebilecekleri uygun bir yerin gösterilmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, 

-Başvuran ve çalışma arkadaşının içinde bulunduğu sürece ilişkin kamera kayıtlarının kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde işlenme amacına uygun olarak kullanılması ve kullanıldıktan sonra silinmesi veya yok edilmesi;” konularında İçişleri Bakanlığı'na tavsiyede bulunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Yazısı ve Eki Tavsiye Kararı,