Duyuru 2021/22

983

Ankara, 17.05.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/22

Konu: Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği Hakkında.

 

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 03.05.2021 günlü E-27239794-010-03-0008-2020-41/606 sayılı yazı ile ekinde yer alan 30.04.2021 tarih 31470 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği ilişikte gönderilmiştir.

Yönetmelik hazırlanırken alınan kurum görüşleri de dikkate alınarak söz konusu Yönetmeliğin 17 ilâ 19 uncu maddelerinde Adalet Bakanlığı nezdinde, adli destek ve mağdur hizmetlerine ilişkin danışma organı niteliğinde görev yapmak üzere ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında ilgili Bakanlık ve kurum temsilcilerinin katılımı ile Danışma Kurulunun oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümlere yer verilmiş, yine aynı Yönetmeliğin 28 ilâ 30 uncu maddelerinde de müdürlük kurulan yerlerde sunulan adli destek ve mağdur hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekilinin başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla kurulacak koordinasyon kurullarının oluşturulması, görevleri ve çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.

Bu kapsamda merkezde kurulacak Danışma Kurulunda TÜRKİYE Barolar Birliği Başkan veya temsilcisine, yine müdürlük bulunan yerlerde kurulacak koordinasyon kurullarına da Baro başkanı veya temsilcisine yer verilmiştir. Danışma Kurulunun yılda en az bir kez, Koordinasyon Kurullarının ise yılda en az iki kez toplanması öngörülmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği