Duyuru 2021/34

2704

Ankara, 26.07.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/34

Konu:  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında

 

Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın 13.07.2021 günlü yazı ekinde gönderilen ve 10.07.2021 tarih 31537 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilen Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16.04.2021 tarih, Esas:2020/3, Karar: 2021/1 sayılı kararında özetle “Maaş haczi nedeniyle yapılan sıralamanın sıra cetveli sayılıp sayılmayacağı, muvazaa iddiası halinde ispat yükünün davacıya mı davalıya mı ait olacağı konusunda içtihatların birleştirilmesi talep edilmiş ise de; içtihatların birleştirilmesine karar verilebilmesi için, içtihat aykırılığına konu kararların devamlılık arz etmesinin gerekmesi ve Yargıtay 19. ve 23. Hukuk Dairelerinin yerleşmiş kararlarına aykırılık teşkil eden kararlarının istikrar kazanmamış olması karşısında, içtihatların birleştirilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.” denilmektedir.

Bilgilerinize sunar, durumun meslektaşlarımıza da duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı