Duyuru 2021/50

2824

Ankara, 12.11.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/50

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' (İHEM Projesi) kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi nezdinde görevlendirmeler gerçekleştirilecektir.

Bu görevlendirmelerin amacı, baroların ve TBB’nin insan hakları alanında insan kaynakları kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve belirli insan hakları alanlarında esasa ilişkin bilgilerini artırarak diğer Avrupa Konseyi kuruluşlarından da faydalanmalarını sağlamaktır.

Bu doğrultuda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) (Yazı İşleri Müdürlüğünde iki) ve Avrupa Konseyi (Kararların İcrası Dairesinde iki, HELP Programında bir) nezdinde beş kişinin görevlendirilmesi öngörülmektedir.

 

AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görevlendirilecek olan iki kişinin;

- İç hukukun belirli açılarına ilişkin araştırma yapması ve İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,

- AİHM içtihatlarına ilişkin belirli sorulara ilişkin araştırma yapması İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,

- AİHM’i ziyaret eden heyetlere sunum hazırlanması,

- Başvuruların kabul edilebilirliği dâhil olmak üzere çeşitli sorular hakkında notların hazırlanması,

- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün işleyişine ilişkin diğer görevlerin yerine getirilmeleri beklenmektedir.

 

Kararların İcrası Dairesi'nde görevlendirilecek olan iki kişinin;

- İç hukukun belirli açılarına ilişkin araştırma yapması ve İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,

- AİHM içtihatlarına ilişkin belirli sorulara ilişkin araştırma yapması İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,

- Kararların İcrası Dairesi'nin işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmesi, beklenmektedir.

Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitim (HELP) Programı kapsamında görevlendirilecek bir kişinin;

- HELP Platformu'nun ve özellikle online kursların bakımına destek,

- Kursların ve Platform'un ara yüzünün Türkçeye çevirisini ve yazım denetimini yapmak,

- Türkçe olan online kursların eğitimcileri ve katılımcılarıyla iletişimde olmak,

- HELP kurslarının geliştirilmesi için çalışma grubu toplantılarına destek,

- HELP Platformunun işlevselliğine, geliştirilmesine ve online kursların eğitimine ilişkin diğer görevleri yerine getirmesi, beklenmektedir.

Bahsi geçen bu görevlendirmelerin süresi en fazla iki aydır. Görevlendirilecek olan katılıcılarımıza, Proje kapsamında gidiş-dönüş bileti ve görevlendirme süresince günlük harcırah olmak üzere finansal destek sağlanacaktır.

 

Başvuru Kriterleri:

- Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar ile iki doz aşılanmış olmak ve bu konuda geçerli aşı sertifikası sunmak zorunludur.

- İleri seviyede İngilizce ve/veya Fransızca bilmek zorunludur.

- Baro İnsan Hakları Merkezleri/Komisyonunda aktif görev alıyor olmak zorunludur.

- Covit-19 önlemleri nedeniyle vize tatbiki işlemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle geçerli vize ihtiyacı olmayan başvuruculara öncelik verilecektir.

- TÜRKİYE’deki insan hakları davalarına ve AİHM içtihatlarına hâkim olma,

- İkna edici motivasyonu olma, (görevlendirmenin sonucunda görevli olduğu baronun insan hakları alanındaki çalışmalarına katkı sağlama)

- İnsan hakları alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapılmış olma,

- AİHM ve/veya AYM’ye başvuru deneyiminin olması ve

- İnsan hakları alanında eğitici olunması tercih sebebidir.

 

Başvuru Koşulları:

- Tüm başvuruların en geç 26 Kasım 2021 Saat 18.00’a kadar Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezine e-mail ortamında iletilmesi gereklidir (utba@barobirlik.org.tr). Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınamayacaktır.

- Başvuru ile birlikte en az 1.000 kelimeden oluşan bir niyet mektubunun gönderilmesi gereklidir. İlgili niyet mektubunun Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve/veya Fransızca olarak da sunulması,

- üye olunan barodan alınmış İnsan Hakları Merkezinde aktif görev aldığını gösterir yazı sunulması,

- Başvurucuların CV’lerini Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve/veya Fransızca olarak da sunmaları,

- Başvuru ile birlikte AB ülkelerinde geçerli aşı kartı sunulması,

- Başvuruların ekinde Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Covit deklarasyon formunun doldurulması zorunludur. Forma https://rm.coe.int/1680a3ce20 adresinden ulaşılabilir.

Yukarıda sayılan evraklarından herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınamayacaktır.

- Geçerli vizesi olan başvurucuların pasaportlarındaki vize sayfasının, yeşil pasaport sahibi başvurucuların pasaportlarının ilk sayfalarının görüntülerini başvurularına eklemeleri gereklidir.

 

Diğer Şart ve Koşullar:

- Başvurular TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi ile koordinasyon halinde değerlendirilerek kısa liste oluşturularak yerleştirmelerin yapılacağı AİHM veya Avrupa Konseyi birimine gönderilecektir.

- Kısa listeye giren adaylar ilgili yerleştirmenin yapılacağı birim tarafından Skype ve/veya telefon yolu ile mülakata alınabilir. Seçimler doğrudan ilgili birim tarafından yapılacaktır.

- Görevlendirmenin Ocak ayının ikinci yarısında başlaması öngörülmektedir.

- Proje uygulama süresinin sonuna gelindiğinden, bu proje kapsamında yapılan son yurt dışı yerleştirmedir. Daha önce görevlendirmelere katılmış kişilerin yeniden yapacakları başvurular dikkate alınamamaktadır. 

- Görevlendirmeler tamamlandıktan sonra katılımcıların, kurumlarının gelişimine katkı sağlanması amacıyla, deneyimlerini özetleyen ve önerilerini içeren bir rapor sunmaları zorunludur.

 

İlgili görevlendirmelere katılmaya istekli meslektaşlarımızın konudan haberdar edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı