Duyuru 2021/6

2081

Ankara, 18.02.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2021/6

Konu: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı  Hakkında

Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın 09.02.2021 günlü yazı ekinde gönderilen ve 05.02.2021 tarih 31386 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilen Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16.10.2020 tarih, Esas:2018/4, Karar: 2020/2 sayılı kararında özetle “Davalı tarafın harçtan muaf olduğu nispi karar ve ilam harcına tabi bir davada, dava açılırken yatırılan maktu karar ve ilam harcının yeterli olup olmadığı, böyle bir davanın kısmî dava olarak açılması ve ıslah yapılmak suretiyle dava değerinin arttırılması hâlinde, ıslah edilen miktar için nispi karar ve ilam harcının tamamlanmasının gerekip gerekmediği ayrıca; bu tür bir davanın belirsiz alacak davası olarak açılması hâlinde, alacağın sonradan belirlenen miktarı için nispi karar ve ilam harcının tamamlanmasının gerekip gerekmediği konusunda içtihatların birleştirilmesi talep edilmiş ise de; içtihatların birleştirilmesine karar verilebilmesi için, içtihat aykırılığına konu kararların devamlılık arz etmesinin gerekmesi ve Yargıtay’ın özel Dairelerinin yerleşmiş kararlarına aykırılık teşkil eden Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun sadece 03.11.2010 tarihli ve 2010/10- 550 E., 2020/561 K. sayılı kararının bulunması ve henüz istikrar kazanmamış olması karşısında, içtihatların birleştirilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.” denilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı