Duyuru 2021/60

2829

Ankara, 22.12.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/60

Konu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığının basılı ve/veya dijital olarak yayımlanan baro levhasında, avukatların bilgilerine yer verilmesinin KVKK’na aykırılık teşkil edip etmediğine ilişkin yazısı hakkında.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 01.12.2021 tarih ve 78522 sayılı yazısında; basılı ve/veya dijital olarak yayımlanan baro levhasında, avukatların bilgilerine yer verilmesinin KVKK’na aykırılık teşkil edip etmediği konusu, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun gündemine alınarak tesis edilen 11.11.2021 tarih ve 2021/1148 sayılı Kurul Kararının, baro levhasının fiziki veya dijital mecralar üzerinden yayımlanmasına ilişkin uygulamanın 6698 sayılı Kanuna uygun olarak TÜRKİYE genelinde yeknesak bir biçimde yürütülebilmesini teminen, Birliğimize iletilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede;

  1. 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının gerek (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartına, gerek (f) bendinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına dayanılarak baro levhasının fiziki veya dijital mecralar üzerinden yayımlanması sonucu avukatların isim, soy isim ve sicil numarası bilgilerinin kamuya açıklanması suretiyle Birliğiniz ve barolar tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulabileceği ve,
  2. Avukatların isim, soy isim ve sicil numarası bilgisi dışındaki kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgili avukatın açık rızasının alınması suretiyle kamuya açıklanabileceği ve bu kapsamda avukatlar tarafından hangi kişisel verilerinin kamuya açıklanabileceği hususunda UHAP üzerinden belirleme yapılabilmesinin yeterli olacağı yönünde görüş bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 Ek;

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.