Duyuru 2022/16

7610

Ankara, 07.03.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/16

İlgi      : a-) 08.10.2012 gün, 2012/59 sayılı duyurumuz,

             b-) 16.03.2015 gün, 2015/24 sayılı duyurumuz,

             c-) 03.11.2017 gün, 2017/64 sayılı duyurumuz.

 

Bilindiği üzere TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi tarafından  13.02.2011 tarihinde kabul edilen  6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun; “Stajyer avukatlar avukatlık stajına başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve stajları devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder, bu kapsamdaki stajyerler, staja başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde TÜRKİYE Barolar Birliği’nce Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi ile Kuruma bildirilir

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Madde 102/a-1 uyarınca; “8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 61 inci maddede belirtilen bildirgeyi, bu Kanunda belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.”

Hükmünü amirdir.

İlgi (c) duyurumuz ile Genel Sağlık Sigortası işlemlerinin 01.01.2017 tarihinden itibaren UHAP sistemi üzerinden yapılacağı bildirilmiş olup, işlemler hali hazırda bu sistem üzerinden otomatik olarak yürütülmektedir. Bu nedenle ilgi (a) duyurumuz ekinde gönderilmiş olan taahhütnamenin stajyer avukatlarımızdan alınmasına gerek kalmamıştır.

Ayrıca, Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 10.maddesi ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Barolar tarafından bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102/a-1 maddesi uyarınca idari para cezasına maruz kalması durumunda bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek idari para cezasının tahakkuk ettirilmesine sebebiyet veren Barolara ait vekalet pulu ve diğer Birlik ödeneklerinden ilgili idari para cezasının TÜRKİYE Barolar Birliği’nin 06.03.2011 tarih ve 2001-256 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca mahsup edileceği hususu ilgi (a) ve ilgi (b) duyurularımız ile Barolarımıza bildirilmiştir.

Gelinen noktada kanunda öngörüldüğü üzere staj başlangıç tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde bildirilmesi gereken Genel Sağlık Sigortası bildirimleri, Barolarımız tarafından zaman zaman gecikmeli olarak yapılmakta ve bu nedenle TÜRKİYE Barolar Birliği geç bildirimlerden kaynaklı idari para cezasına maruz kalmaktadır.

Yapılan işlemlerde hangi stajyer avukat ile ilgili geç bildirimden dolayı idari para cezasına maruz kalındığı ve hangi Baromuzun hangi personelinin geç bildirimi nedeniyle idari para cezası verildiği hususları sistem kayıtlarından görülmekte olup, ilgi (a) ve ilgi (b) duyurularımızda belirtildiği üzere, Barolarımıza yansıtılması veya rücu edilmesi zorunluluğunu doğurabilecek idari para cezalarına yol açılmaması bakımından konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı