Duyuru 2022/17

6371

Ankara, 07.03.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/17

Konu: Avukatlık Meslek Kurallarının Belirlenmesi çalışmaları Hakkında.

 

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulumuzun 04-05 Mart 2022 günlü toplantısında, 1136 sayılı Kanunun 117/7. maddesi uyarınca Birliğimize verilen görevleri arasında bulunan “uyulması gereken meslek kurallarını tespit etmek” görevi çerçevesinde Avukatlık Meslek Kurallarının mesleğin güncel ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlenmesi kararı alınmıştır.

Bilindiği üzere Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesine göre “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve TÜRKİYE Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler”. Ayrıca mesleğe başlarken edilen yemin metni içerisinde de “mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma” ifadesi yer almaktadır.

Mevcut Meslek Kuralları, TBB Yönetim Kurulu tarafından düzenlendikten sonra TBB’nin 8-9 Ocak 1971 günlerinde yapılan IV. Genel Kurul Toplantısında kabul edilerek 26 Ocak 1971 günlü ve 5 sayılı TBB Bülteninde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Avukatlık Meslek Kuralları 1978, 1980 ve 1989'da yapılan değişiklikler ve Danıştay kararları sonucunda iptal edilen düzenlemelerle birlikte bugünkü şeklini almıştır.

Mesleğimizin bugün geldiği aşama ve avukatlık mesleğinin icrası süreçlerinde yaşanan büyük değişimler itibariyle meslek kurallarımızın yenilenmesi ve günün koşullarına uyarlanması ihtiyacı açıktır.

Meslek kurallarının hem demokratik katılımcı bir şekilde hem de mesleki, bilimsel, hukuki çerçeveye uygun olarak belirlenmesi amacıyla bir çalışma takvimi oluşturulmuştur. Buna göre,

  • 04/04/2022 tarihine kadar Baro Başkanlıklarından konuyla ilgili görüşlerin alınması,
  • Görüşlerin değerlendirilerek somutlaştırılabilmesi adına avukatlık mesleği temsilcileri, hukuk fakülteleri temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla, geniş çaplı bir çalıştay gerçekleştirilmesi,
  • çalıştay sonuçlarının yeniden Baro Başkanlıklarıyla paylaşılarak nihai görüşlerinin alınması,
  • Birliğimiz Yönetim Kurulu tarafından Meslek Kurallarının belirlenmesi ve
  • TBB Genel Kuruluna sunulması

TBB Yönetimi olarak, meslek kurallarının belirlenmesi sürecinde Barolarımızın ortak aklına ve aktif katılımına verdiğimiz önem gereği, bu konuyla ilgili olarak, levhanızda kayıtlı mümkün olan en geniş meslektaş çevresine ulaşmak suretiyle oluşturacağınız Baro Başkanlığı görüşünüze de büyük bir hassasiyetle değer verilmektedir. Mesleğimizin gelecek dönemine yön verecek meslek kurallarının oluşturulabilmesi adına 04/04/2022 tarihine kadar, aşağıda yer alan sorulara verilecek cevapları da içerecek şekilde -ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla- görüşlerinizi Birliğimize iletmenizi rica ederim.

Saygılarımla,

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Sorular:

1-) Avukatlık mesleğine ilişkin genel kurallar neler olmalıdır?

2-) Avukatların yargı organları ve adli merciilerle ilişkileri ne şekilde düzenlenmelidir?

3-) Avukatların meslektaşlar arası dayanışma ve ilişkileri ne şekilde düzenlenmelidir?

4-) Avukatlık ortaklıklarının meslek kurallarına uymaları için ne gibi düzenlemeler getirilmelidir?

5-) Toplumsal cinsiyet perspektifi, meslek kurallarımıza ne şekilde aktarılmalıdır?

6-) Meslek kurallarının; stajyer meslektaşlarımızın, mesleğe yeni başlamış meslektaşlarımızın, genç meslektaşlarımızın ve bağlı çalışan meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları sorunlar karşısında kendileri için güvence oluşturması için ne tür düzenlemeler söz konusu olabilir?

7-) Avukatlar ile müvekkilleri arasındaki ilişkilerde uyulması gereken kurallar neler olmalıdır?

8-) Avukatlar ile barolar ve TÜRKİYE Barolar Birliği arasındaki ilişki hangi kurallar çerçevesinde tesis edilmelidir?