Duyuru 2022/29

9938

Ankara, 04.04.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/29

Konu: Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün “Basit yargılama usulünün uygulandığı dosyalarda zorunlu müdafi veya vekile yapılacak ödeme” konulu yazısı hakkında.

Basit yargılama usulü uygulanan dava dosyalarında Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve/veya vekillere duruşma açılmaması gerekçesiyle ödeme yapılmaması sorununa ilişkin çözümü amacıyla Birliğimizce yapılan başvuru üzerine, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 25.03.2022 tarih ve 23191 sayılı yazısında;

Basit yargılama usulü uygulandığı hallerde duruşma yapılmamasının Kanundan kaynaklanan bir zorunluluk olduğu, bu sebeple sırf duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle avukata ücret ödemesi yapılmamasının haklı bir nedene dayanmadığı, kaldı ki avukatlık görevinin salt duruşmaya katılım sağlamaktan da ibaret olmadığı, basit yargılama usulünde avukatın yazılı beyan ve savunma dilekçesi hazırlayıp gerekli hukuki yardımda bulunarak ücrete hak kazanabileceği ve duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle avukata ücret ödemesi yapılmamasının usule uygun olmayacağı yönünde görüş bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih ve 23191 sayılı yazısı.