Duyuru 2022/37

2393

Ankara, 11.05.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/37

Konu : Elektronik Tebligat Adreslerinin Teslimine İlişkin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Yazısı Hakkında.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün, elektronik tebligat adresleri kullanıma açılmamış avukatlara barolar aracılığıyla bu adreslerin teslimine ilişkin 18.03.2022 tarih ve 10495 sayılı yazısı, TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 28-29 Nisan 2022 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, 2022/950 sayılı kararı ile, Barolara duyurulmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a, Ek 2 ve Geçici 2.maddeleri uyarınca levhaya kayıtlı avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu ile Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından oluşturulan adreslerin TÜRKİYE Barolar Birliğine bildirilmesi üzerine, Birliğimizin bu adreslerin teslimi noktasındaki yükümlülüğü karşısında, ekli CD’deki listelerde bildirilen adreslerin ilgili avukatlara tutanakla teslim edilmesi, teslim tutanağında, teslim işlemi ile elektronik tebligat adreslerinin 7201 sayılı Kanunun Geçici 2.maddesi hükmü uyarınca aktif hale geleceği hususunun teslim alan avukata açıkça bildirilmesi ve teslim edilebilen elektronik tebligat adreslerine ilişkin teslim tutanağının Birliğimize gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması hususunu takdirlerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

1- Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 18.03.2022 tarih ve 10495 sayılı yazısı,