Duyuru 2022/38

3295

Ankara, 12.05.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/38

Konu : Avukat Kimlik Kartı ve Barokart üretim ve Uygulama Yönergesinin İptali Hakkında.

İlgi:

(a) 08.11.2010 günlü 2010/65 sayılı Birliğimiz duyurusu.

(b) 02.08.2016 günlü 2016/54 sayılı Birliğimiz duyurusu.

(c) 08.11.2017 günlü 2017/65 sayılı Birliğimiz duyurusu.

 

İlgi (a) da kayıtlı duyurumuz ile Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun 23.10.2010 tarihli ve  2010-1073 sayılı kararı ile kabul edilen “Avukat Kimlik Kartı ve Barokart üretim ve Uygulama Yönerge”si meslektaşlarımıza iletilmek üzere Başkanlığınıza gönderilmişti.

İlgi (b) de kayıtlı duyurumuz ile “Avukat Kimlik Kartı ve Barokart üretim ve Uygulama Yönergesi'nin, 18.maddesi gereği geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olan kimlik ve akıllı kartların maddede ifade edilen süresinin kaldırılması konusu Yönetim Kurulumuzun 13-14 Temmuz 2016 günlü toplantısında görüşülmüş ve “Avukat Kimlik Kartı ve Barokart üretim ve Uygulama Yönergesi'nin 18.maddesinin sadece avukatlık kimlik kartları yönünden değiştirilerek (avukatın kullandığı her türlü kimlik ve akıllı kart) geçerliliğinin süre sınırlanma hükmünün kaldırılmasına, ayrıca bir geçici madde eklenerek; halen kullanımda olan süresi dolmamış kartların geçerlilik tarihleri sonunda ücretli ve süresiz olarak yenilenmesine” oybirliğiyle” karar verildiği belirtilerek değişikliğin işlendiği Yönerge metnine, Birliğimiz internet sitesinden ulaşılabileceği Başkanlığınıza iletilmişti.

İlgi (c) de kayıtlı duyurumuz ile Danıştay 8. Dairesi’nin 21/06/2017 tarihli ve E:2016/9481 K:2017/5753 sayılı kararı ile 24/10/2010 tarihli Avukat Kimlik Kartı ve BaroKart Sistemine Entegre Akıllı Kart Basım Yönergesinin 17. maddesinin 2. cümlesinde yer alan "Baro, bu ücret üzerine kendi yönetim kurulu tarafından verilen kararla ek hizmet ücreti ekleyerek satış yapabilir." düzenlemesini iptal ettiği bildirilmişti.

Sözü edilen Avukatlık Kimlik Kartı ve Barokart üretim ve Uygulama Yönergesi’nin 17, 18, 20, 21, 22, 24,27, ve 33. maddelerinin iptali istemi ile açılan davada bozma sonrası uyma nitelikli Danıştay 8. Dairesinin 08.12.2021 tarihli ve E.2020/7063, K.2021/6045 sayılı kararı ile Yönergenin “Değinilen Kanun hükümlerinin birlikte incelenip değerlendirilmesinden; davalı idarenin avukat kimliklerine ilişkin hususları, çıkaracağı yönetmelikle düzenlemesi gerekmektedir.

Bu durumda; amacı, kapsamı ve düzenleme alanı göz önünde bulundurulduğunda davalı idarenin bu konudaki düzenleme yetkisini yönetmelik çıkarmak veya mevcut yönetmelikte değişiklik yapmak suretiyle kullanması gerekirken, yönerge şeklinde düzenleme yapmasında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesi ile iptaline karar verilmiştir.

Alıntılanan yargı kararının gereğini yerine getirmek üzere çalışmalara başlandığı hususunu bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı