Duyuru 2022/42

3783

Ankara, 30.05.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/42

Konu : Avukatın, ortaklığın giderilmesi davası açabilmesi için ihtiyaç duyduğu taşınmaz paydaşlarına ait T.C. kimlik numaralarının öğrenilmesine yönelik bilgi talebinin yerine getirilmesi hususunda TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yönelik Tavsiye Kararı Hakkında

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan alınan 26.04.2022 tarih ve 2022/5786-S.22.8808 sayılı tavsiye kararının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Sözü edilen kararda, avukatın “müvekkili adına ortaklığın giderilmesi davası açabilmesi için taşınmaz maliklerine ait T.C. kimlik numaralarını Tapu Müdürlüğünden talep ettiği, Tapu Müdürlüğü tarafından ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve ilgili alt mevzuatı gerekçe gösterilerek başvuranın talebinin reddedildiği, oysa başvuranın İzmir 1. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen yetki kapsamında dava açabilmesi için bahse konu bilgilere ihtiyaç duyduğunun açık olduğu ve bu bilgileri edinememesi durumunda davanın açılmamış sayılacağı sonucuyla karşılaşabileceği, bu durumun ise hak arama özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açabileceği ve mahkemeye erişim hakkına engel teşkil edebileceği” ifade edilerek, “ortaklığın giderilmesi davası açabilmesi için ihtiyaç duyduğu taşınmaz paydaşlarına ait T.C. kimlik numaralarının öğrenilmesine yönelik bilgi talebinin yerine getirilmesi hususunda” Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne tavsiyede bulunulmuştur.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı