Duyuru 2022/49

68627

Ankara, 30.06.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/49

Konu: Herhangi Bir İşte Sigortalı Olarak çalışan ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve Kadro Pozisyonlarında Görev Yapanların Avukatlık Stajı Hakkında Bilgilendirme.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun değişik 16. maddesi uyarınca “herhangi bir işte sigortalı çalışmanın ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapmanın avukatlık stajına engel olmayacağı” şeklindeki düzenleme ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Avukatlık stajının kanunun, yönetmeliğin ve mesleğin gereklerine uygun şekilde sürdürülebilmesi için şu hususlara dikkat çekilmesi gerektiği değerlendirilmiştir:

1-) Avukatlık Kanunu’nun 16. maddesine eklenen ikinci fıkrasında “Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla” ifadesi yer almaktadır.

2-) Avukatlık Kanunu’nun 23. maddesinde stajın kesintisiz yapılacağı hükmü yer almaktadır.

3-) Avukatlık Kanunu’nun 16. maddesine eklenen ikinci fıkrası ile Kanun’un 11. maddesinde yer alan “Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık… avukatlıkla birleşemez” hükmü stajyer avukatlar bakımından ortadan kalkmıştır. Bununla birlikte aynı maddede yer alan “mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez” hükmü stajyer avukatlar bakımından da varlığını ve geçerliğini korumaya devam etmektedir.

4-) Söz konusu düzenlemeler nedeniyle stajın “fiilen” ve “kesintisiz” yapılmasına uygun olmayan ve/veya mesleğin onuru ile bağdaşmayan çalışma biçimleri avukatlık stajına kabule ve stajın sürdürülmesine engel niteliktedir.

5-) Barolar, çalışılan sigortalı işin staja fiilen engel olup olmadığını, kesintisiz sürdürülüp sürdürülmediğini ve meslek onuruyla bağdaşıp bağdaşmadığını tespit etmekle görevli ve yetkilidir. Bu görev ve yetki çerçevesinde, staj başvurularında ve/veya daha sonra bir işte çalışılmaya başlanması halinde aşağıdaki hususlara riayet edilmesi, stajın kanuna ve mesleğin gereklerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için önem arz etmektedir.

- çalışma belgesinin yanı sıra, çalışılan kamu veya özel işyerlerinden yetkili kişilerce imzalanmış “staj yapabilmesi için izin belgesi” sunulması şartının titizlikle uygulanması, bu izin belgesinde gerek Adalet Komisyonu gerekse Avukat yanı stajında, mesai saatleri içerisinde ve gerektiği hallerde mesai saatleri dışında staj eğitimi faaliyetinin aksatılmayacağı ve yine stajyer avukatın baronun staj eğitimlerine eksiksiz katılacağı taahhüdünün yer almasına özen gösterilmesi,

- Stajın yapıldığı yerlerde (mahkemeler, savcılıklar, icra daireleri, avukatlık büroları) baro yetkililerince düzenli denetimler gerçekleştirilerek, stajyerlerin staj mahallinde devam gösterip göstermediklerinin tespit edilmesi,

- Staj eğitimlerinin verildiği derslerde yoklamaların sıkı bir şekilde takip edilmesi,

- Stajyer hakkında ikinci altı ayda avukatlar tarafından hazırlanan üç ve altı aylık raporların gerek hazırlanması gerekse denetlenmesi süreçlerine hassasiyet gösterilmesi.

Avukatlık Kanunu’na ve hukuka aykırı bir şekilde Adalet Bakanlığına verilen yönetmelik çıkarma yetkisi kullanılarak çıkarılan yönetmeliğin uygulamadaki sorunları çözmekten ve Kanun’un uygulanmasına kılavuzluk etmekten uzak olduğu açıktır. Bu çerçevede TÜRKİYE Barolar Birliği olarak kendi staj yönetmeliğimizde, kanuna ve mesleğin gereklerine uygun bir stajın yürütülebileceği düzenlemeleri ivedilikle gerçekleştireceğimizi belirterek; söz konusu yönetmelik değişikliği hayata geçirilene dek, Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesinde Baro Yönetim Kuruluna avukatlık meslek düzenini korumak, “… staj işlerini düzenlemek ve denetlemek…” görevi yüklendiğini bir kez daha hatırlatır, staj sürecinin kanuna ve mesleğin gereklerine uygun yürütülmesi bakımından yukarıdaki hususlara Baro Başkanlıklarımızca hassasiyet gösterilmesi hususunu takdir ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı