Duyuru 2022/74

1208

Ankara, 01.11.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/74

Konu : Ceza Muhakemesi Kanunu Uyarınca Görevlendirilen Zorunlu Müdafi ve Vekil ödemelerine ilişkin avukatlardan evrak alma işlemi ile CMK ödeme listeleri uygulamaları hakkında.

İlgi: Birliğimizin 06.07.2022 tarih 2022/53 sayılı duyurusu.

İlgi duyurumuz ile CMK ödemelerinde mevcut borç miktarının tespiti, ödeneğin temini ve ödenek gönderme sürecinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için gruplandırılmış ayrıntılı ödeme listelerinin düzenli olarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmesi gerektiğine dair Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 22.06.2022 günlü 456/1933 sayılı yazısı iletilmişti.

Duyurumuz ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 20.10.2022 günlü 629/3259 sayılı yazısında ilgi duyurumuza konu husus yinelenerek yılın son döneminde avukatlardan Ceza Muhakemesi Kanunu Uyarınca Görevlendirilen Zorunlu Müdafi ve Vekil ödemelerine ilişkin evrak alma işlemlerinin devamının sağlanması hususunun Baro Başkanlıklarına iletilmesi talep edilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

-Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 20.10.2022 günlü 629/3259 sayılı yazısı