Duyuru 2022/75

1229

Ankara, 02.11.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/75

Konu : Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Raporları Hakkında.

Barolarımızın Adalet Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan denetimleri sonunda düzenlenen ve tebliği öngörülen “öneriler Listesi” nin bir sureti 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Ek-4. maddesi ve TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 73.maddesi uyarınca Birliğimize de tebliğ edilmektedir.

Söz konusu öneriler Listesinde bir kısım Barolarımızca;

a-) Genel uygulama olarak avukatlar hakkında yapılan şikayet üzerine Yönetim Kurullarınca muhakkik üye görevlendirilmeden dosyanın soruşturma bürosuna gönderildiği ve bu durumun gecikmelere sebebiyet verdiği,

TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin Soruşturma Yapılması Görevi başlıklı 67. maddesinde belirtilen “Şikayet veya ihbar ya da istek konusu olan husus, yönetim kurulunun üyeleri arasından görevlendireceği biri tarafından incelenir. Bu üye delilleri toplar, ihbar veya şikayette bulunanları dinleyebilir ve gerekli göreceği kimselerin ifadelerini yeminli olarak da alabilir. Dayanak olan veya lüzum görülen dava ve icra dosyalan görevli üye tarafından incelendikten ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan avukat dinlendikten veya dinlenmek üzere verilen süre dolduktan sonra düzenlenecek rapor yönetim kuruluna verilir.”  hükmüne riayet edilmediği,

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 141/2.maddesinde belirtilen, "Yönetim Kurulu ivedilikle ve herhalde ihbar, şikâyet veya istek tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar verilmeye mecburdur"  hükümde yer alan ‘hedef süreye’ özen gösterilmediği,

b-) Baro Yönetim Kurulları tarafından 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nu m. 141/2. ve 3. fıkraları ile Avukatlık Kanunun Yönetmeliği’nin 67. maddesi hükümleri uyarınca soruşturma yapmak üzere muhakkik olarak görevlendirdiği üyelerin görevlendirildiği dosya ile ilgili disiplin kovuşturması hakkında verilen kararlarda oy kullanıldığı belirtilerek,

 “…Disiplin soruşturmasıyla görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesinin, delilleri toplayıp, ilgilinin savunmasını alarak, kendi kanaatini de bildirir şekilde hazırladığı soruşturma raporunun, bu konuda karar veren kurula intikalinden sonra, aynı kurula katılarak oy kullanmasının  disiplin hukukuna aykırı olduğunu bildiren Danıştay 8. Dairesi’nin 15.10.2010 tarih ve 2008/3283 Esas, 2010/5262 sayılı kararının uygulamada dikkate alınmadığı ..,” belirtilmektedir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nu 141/2. ve 3. fıkraları ile TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 67. maddesinde yer alan hükümler uyarınca; gecikmelere sebebiyet verilmemesi bakımından avukatlar hakkında yapılan şikayet üzerine Yönetim Kurullarınca muhakkik görevlendirmesi yapılması ve hedef süreye riayet edilmesi, yine görevlendirilen muhakkik üyenin görevlendirildiği disiplin kovuşturması hakkında verilecek kararlarda oy kullanmamaları gerektiği yönündeki Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın öneriler Listesindeki usullere dikkat edilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı