Duyuru 2022/80

1679

Ankara, 18.11.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/80

Konu:
Baro Levhasına yeniden yazılma taleplerinde uygulanacak işlemler hakkında.

Bazı Baro Başkanlıklarımız tarafından levhaya yeniden yazılma talebinde bulunan başvurucular hakkında Yönetim Kurulları tarafından alınan ‘kabul’ yönündeki kararların elektronik sistemden uygun bulma/ bulmama kararı tesis etmek üzere Türkiye Barolar Birliğine gönderilmeyerek alınan kararların yalnızca ‘bilgi amaçlı’ üst yazı ekinde Birliğimize iletildiği görülmektedir.

Bilindiği üzere, levhaya yeniden yazılma işlemleri 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Levhaya yeniden yazılma hakkı” başlıklı 73. maddesi uyarınca yürütülmektedir.

Anılan yasa maddesinin ikinci fıkrası “Ruhsatname verilmesi hükmü ayrık olmak üzere, bu kanunun 7, 8 ve 9 uncu maddeleri levhaya yeniden yazılma istemlerinde de kıyas yolu ile uygulanır.” hükmünü içermektedir.

Alıntılanan yasa maddesi gereği levhaya yeniden yazılma başvuruları hakkında Baronuz Yönetim Kurulunca verilen kararların Avukatlık Kanunu’nun 8. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Baro yönetim kurullarının adayın levhaya yazılması hakkındaki kararları, karar tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye Barolar Birliği kararın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde uygun bulma veya bulmama kararını ve itirazın kabul veya reddi hakkındaki kararlarını onaylamak üzere karar tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderir. Bu kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.” hükmüne uygun şekilde elektronik sistem üzerinden Türkiye Barolar Birliği’ne iletilmesi gerektiği hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı