Duyuru 2023/24

2489

Ankara, 10.03.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/24

Konu : Yargı kararları uyarınca tesis edilen Baro levhasına yazılma/yeniden yazılma işlemlerine dair Adalet Bakanlığının ilettiği yazı hakkında.

İlgi: Birliğimizin 18.11.2022 tarihli 2022/80 sayılı duyurusu.

İlgide kayıtlı duyurumuzda bazı Baro Başkanlıklarımız tarafından levhaya yeniden yazılma talebinde bulunan başvurucular hakkında Yönetim Kurulları tarafından alınan ‘kabul’ yönündeki kararların elektronik sistemden uygun bulma/bulmama kararı tesis etmek üzere TÜRKİYE Barolar Birliğine gönderilmeyerek alınan kararların yalnızca ‘bilgi amaçlı’ üst yazı ekinde Birliğimize iletildiği görüldüğünden 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Levhaya yeniden yazılma hakkı” başlıklı 73. maddesi uyarınca “…Kanun’un 7, 8 ve 9 uncu maddeleri levhaya yeniden yazılma istemlerinde de kıyas yolu ile uygulanır.” hükmüne uygun şekilde elektronik sistem üzerinden TÜRKİYE Barolar Birliği’ne iletilmesi gerektiği hususu ifade edilmiştir.

Duyurumuz ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 20.02.2023 tarih 5669 sayılı yazısında “…yapılan inceleme neticesinde, ekli listede bilgileri yazılı kişiler hakkında İdare Mahkemeleri tarafından baro levhasına yazılma işlemlerine dayanak olan ve Birliğiniz tarafından verilen ısrar kararlarının önemli bir kısmının iptaline karar verildiği ve kararların kesinleştiği, bir kısmının ise derdest olup, yürütmeyi durdurma ve iptal kararları verildiği, ancak anılan mahkeme kararlarının ilgili Barolara tebliğ edilmesine rağmen bu kişilerin Baro levhasından silindiğine dair herhangi bir kararın Bakanlığımıza ulaşmadığı ve UYAP kayıtlarının da aktif olduğu tespit edilmiştir.” demek suretiyle sözü edilen ekli listede ismi bulunan kişilerin UYAP kayıtlarının Mahkeme kararı gereğince Bakanlıkça pasife alındığı bildirilmiştir.

Sözü edilen yazıya ekli duyurumuz ekinde fiziken gönderilen listede isimleri yer alan kişilerle ilgili Mahkeme kararlarının gereği olarak tesis edilmesi gereken Baronuz Yönetim Kurulu kararlarının Adalet Bakanlığına iletilmesinin sağlanması, başvuruculara ilişkin yargı kararlarına uyma konulu işlemlerin tesis edilmemiş olması halinde ise gereğinin ivedilikle yerine getirilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı

Eki:1