Duyuru 2023/30

635

Ankara, 30.03.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/30

Konu : Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin Kısmen İptali Kararı Hakkında.

05.08.2017 gün ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği”nin 7. maddesinin 4, 7 ve 9. fıkraları; 11. maddesi; 12/5. maddesi; 18. maddesinin 5. fıkrasının 2. cümlesi; 22. maddesinin 6 ve 7. fıkraları; 29. maddesinin 2. fıkrası; 32. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Aksi kararlaştırılmamışsa…” ibaresi ile 4. fıkrası; 48. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “… veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,” ibaresi; 65/2. maddesinin iptali istemiyle açtığımız davada;

Danıştay 10. Dairesinin örneğini ekte sunduğumuz, 22.06.2022 tarih E.2017/2629, K.2022/3442 sayılı kararıyla, Yönetmeliğin 32. maddesi, 2. fıkrasında yer alan “Aksi kararlaştırılmamışsa…” ibaresini, “Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinin 13. ve 20. fıkralarında kurala bağlanan “uzlaştırma müzakerelerinin gizliliği” kuralının, istisnası olmamasına rağmen istisnasını teşkil ederek kanunda öngörülmeyen ve düzenleme yapma yetkisini aşar nitelikte olduğu ve hukuki belirlilik ilkesine aykırılık teşkil ettiği” gerekçesiyle oyçokluğuyla iptaline karar vermiştir.

Yönetmeliğin dava konusu edilen tüm maddelerinin iptali için temyiz kanun yoluna başvurulduğu hususunu bilgilerinize sunar, durumun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı

Eki : Karar