Duyuru 2023/49

3186

Ankara, 26.06.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/49

Konu: Yabancı ülke üniversiteleri hukuk fakültelerinden mezun olan adayların avukatlık staj başvuru dosyasına  “Fark derslerine ilişkin Denklik Lisans Tamamlama Eğitimini Tamamladıklarına Dair Belge” ile denklik işlemlerine dair belgeyi sunmaları gerektiği hakkında.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 9.  maddesi uyarınca ruhsatname sadece avukatlık mesleğine kabul edilenlere verilen bir belgedir. Bu belgenin verilebilmesi için kişinin mesleğe kabul öncelikli koşuldur.

Avukatlık mesleğine kabul edilmek için aranacak koşullar ise; Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlığa Kabul Şartları” başlığını taşıyan 3. maddesinde belirlenmiştir. Anılan maddede “Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için:

b) Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da TÜRKİYE hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak.

… gerekir” hükmü yer almaktadır.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 4. maddesinin b) fıkrası gereğince, “Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden birinin bitirildiğini gösteren belge ya da lisans diplomasının aslı veya onaylanmış örneği,

Yabancı bir memleket hukuk fakültesini bitirmiş olanlar ayrıca TÜRKİYE hukuk fakültelerinden herhangi birinin programına göre eksik kalan derslerden usulüne uygun başarılı sınav vermiş olduklarını belgelendirmek zorundadırlar.”

Avukatlık Kanunu’nun 16. maddesinin birinci fıkrası uyarınca “3 üncü maddenin (a), (b) ve (f) bentlerinde yazılı koşulları taşıyan ve Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olanlardan stajyer olarak sürekli staj yapmalarına engel işleri ve 5 inci maddede yazılı engelleri bulunmayanlar, staj yapacakları baroya bir dilekçeyle başvururlar.”

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 4. maddesinin ikinci fıkrasının b) bendi “Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden birisinin bitirildiğini gösteren belge veya lisans diploması (yabancı bir memleket hukuk fakültesini bitirmiş olanlar ayrıca TÜRKİYE hukuk fakülteleri programına göre eksik kalan derslerden başarılı sınav vermiş olduklarını belgelemek zorundadırlar)” hükmünü içermektedir.

Alıntılanan yasal hükümler uyarınca yabancı hukuk fakültesi mezunu adayların “TÜRKİYE hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş” olduklarına dair. “Fark derslerine İlişkin Denklik Lisans Tamamlama Eğitimini Tamamladıklarına Dair Belge” ile denklik işlemlerine dair belgeleri, avukatlık stajı başlangıç aşamasında başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

Herhangi bir hak kaybına uğranılmasını önlemek üzere Başkanlığınızın yasal yükümlülük uyarınca sözü edilen belgelerin varlığını staj başvuru dosyasında denetlemesi ve konunun staj listesine yazılma talebinde bulunan adaylara iletilmesi hususunu bilgi ve takdirlerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı