Duyuru 2023/6

2176

Ankara, 16.01.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/6

Konu : Göç ve İltica Komisyonunca İhtiyaç Duyulan Veriler Hakkında.

TÜRKİYE Barolar Birliği Göç ve İltica Komisyonunca alanda çalışan meslektaşlarımızdan gelen görüş, öneri ve şikayetler doğrultusunda; Göç ve İltica alanında tüm baroların destek vermesini sağlamak, barolar arasında uygulamada yeknesaklık kazandırmak, talep edilen bilgi ve belgelerde hak temelli yaklaşımlarla etkili bir hizmet verilebilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Göç ve İltica Komisyonu çalışmaları kapsamında ihtiyaçların tespiti ve işbirliğinin güçlendirilmesi açısından bilgi paylaşımına ihtiyaç bulunmakta olup, yapılacak çalışmalara esas olmak üzere;

 1. Baronuzca yabancılara yönelik 6458 sayılı YUKK kapsamında ve/veya YUKK kapsamında bulunmayan Adli Yardım Hizmet süreci yürütülüp yürütmediği,
 2. Baronuzun TBB-BMMYK arasındaki protokol kapsamında gerçekleştirilen Adli Yardım Ortak Projesine katılıp katılmadığı ve bu kapsamda mali destek alıp almadığı, katılıyor ise yapılan görevlendirmelerin ne kadarının hangi bütçe tarafından karşılandığı, Adli Yardım Ortak Projesinin durdurulma tarihinden itibaren görevlendirmelerin devam edip etmediği, yabancılara son 5 yıl içinde (her bir yıl ayrı olmak üzere) yapılan görevlendirme sayısı (kişi ve / veya görevlendirme sayısı olarak), adli yardım görevlendirmesine dayanak ihbarın kaç tanesinin kamu kuruluşları tarafından geldiği,
 3. Adli Yardım Hizmet sürecini yürütürken yabancı talepçilerden istenilen bilgi ve belgelerin neler olduğu,
 4. Adli Yardım başvurularında ilgili yabancı tarafından bizzat başvuru zorunluluğu getirilip getirilmediği,
 5. 6458 sayılı YUKK kapsamında yapılan görevlendirmelerde Noter vekaletnamesi çıkarılmasının talep edilip edilmediği, vekaletname masrafının ne şekilde karşılandığı
 6. Adli Yardım görevlendirme yazılarının mahkemeler ve Göç idaresi nezdinde kabulü konusunda sorun yaşanıp yaşanmadığı,
 7. özellikle Geri Gönderme Merkezi (GGM) ve Geçici Barınma Merkezi (GBM) olan illerde olmak üzere, 6458 sayılı YUKK kapsamındaki adli yardım görevlendirmelerinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü ile geliştirilen yerel bir iletişim mekanizması olup olmadığı, varsa kapsamı
 8. Adli yardım görevlendirmelerinde görev verilen avukatlara GGM’ler, Mahkemeler ve avukatlık büroları nezdinde bir tercüman desteği sağlanıp sağlanmadığı, bu konuda sivil toplum desteği alınıp alınmadığı, alınıyor ise kapsamının ne olduğu,
 9. Baronuzca adli yardım görevlendirmelerinde Birliğimiz Tercüman Destek Hattı hizmetinin etkin ve yaygın olarak kullanılıp kullanılmadığı
 10. Baronuzca  adli yardım hizmetinin yürütülmesinde sivil toplum kuruluşları ile tercümanlık desteği dışında bir işbirliği olup olmadığı, varsa kapsamı,
 11. Baronuzca adli yardım görevlendirmelerinin akıbetlerinin takibinin yapılıp yapılmadığı, yapılıyor ise ne şekilde yapıldığı,
 12. Başta GGM’ler ve Göç İdareleri İl Müdürlükleri olmak üzere ihtiyacı olan yabancıların Baronun adli yardım hizmetine erişimine dair bir çalışması olup olmadığı, yapılıyor ise ne şekilde yapıldığı,
 13. Baronuzca 6458 sayılı YUKK alanında yapılacak adli yardım görevlendirmeleri için, özel bir eğitim veya sertifika programı gerçekleştirilmesi ile oluşturulan ayrı bir çalışma grubu olup olmadığı,
 14. Mülteci Hukuku alanında hiçbir çalışmanız bulunmaması durumunda bu alanda çalışmaları sağlamak amacıyla eğitim talep edip etmediğiniz,
 15. Mülteci Hukuku alanında ayrı bir çalışma grubu ile hizmet ve destek vermekte iseniz  ayrıca iyileştirme ve geliştirme eğitimi talep edip etmediğiniz,
 16. Yukarıda belirtilen hususlar dışında, adli yardım görevlendirmelerinde karşılaşılan zorluklar ile bu alana dair görüş ve önerileriniz,

konularına ilişkin bilgi ve belgelerin ayrıca konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin 04 Şubat 2023 tarihine kadar [email protected] mail adresine veya posta yoluyla Birliğimize bildirilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği