Duyuru 2023/88

762

Ankara, 29.12.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/88

Konu: Yabancı ülke üniversiteleri hukuk fakültelerinden mezun olan adayların avukatlık staj başvuru dosyasına “Fark derslerine ilişkin Denklik Lisans Tamamlama Eğitimini Tamamladıklarına Dair Belge” sunmaları gerektiği hakkında.

İlgi: Türkiye Barolar Birliğinin 26.06.2023 günlü 2023/49 sayılı duyurusu.

İlgide kayıtlı duyurumuzda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 3., 9. ve 16. maddeleri ile Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri alıntılanarak yabancı hukuk fakültesi mezunu adayların “Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş” olduklarına dair “Fark derslerine İlişkin Denklik Lisans Tamamlama Eğitimini Tamamladıklarına Dair Belge” ile denklik işlemlerine dair belgeleri, avukatlık stajı başlangıç aşamasında başvuru evraklarına eklemeleri gerektiği belirtilmiş; baroların da herhangi bir hak kaybına uğranılmasını önlemek üzere sözü edilen belgelerin varlığını staj başvuru dosyasında denetlemesi gereği ifade edilmişti.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden alınan 08.11.2023 tarihli 31008 sayılı duyurumuz ekinde gönderilen yazıda “…yabancı hukuk fakültesini bitirenler tarafından staj listesine yazılmak için yapılan başvurularda, yabancı hukuk fakültesini bitirdiğini gösteren belge veya lisans diploması ile birlikte Türkiye hukuk fakülteleri programına göre eksik kalan derslerden başarılı sınav vermiş olduğunu gösteren belgenin ibraz edilmemesine rağmen staj listesine yazılma kararı verilmişse, söz konusu karara karşı yasal süresi içinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından itiraz yoluna başvurulması..” hususunda Cumhuriyet Başsavcılıklarından gereğinin talep edildiği Birliğimize ve tüm Baro Başkanlıklarına bildirilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize saygılarımla sunarım.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : A.B. Hukuk İş. Gen. Müd. 08.11.2023 tarihli 31008 sayılı yazısı