Duyuru 2024/25

422

Ankara, 03.04.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/25

Konu : Levhaya yeniden yazılma, meslekten çıkarma ve avukatlık ruhsatnamesinin geri alınarak adının bir daha yazılmamak üzere silinmesi işlemlerinde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yer alan yasal sürecin işletilmesi zorunluluğu ile Türk Ceza Kanunu’nun 53/1-e maddesi uyarınca mahkemeler tarafından verilen yasaklılık kararlarının uygulanması hakkında.    

İlgi:
(a)
Birliğimizin 18.11.2022 tarihli 2022/80 sayılı duyurusu.
(b) Birliğimizin 10.03.2023 tarihli 2023/24 sayılı duyurusu.

İlgi (a)da kayıtlı duyurumuzda bazı Baro Başkanlıklarımız tarafından levhaya yeniden yazılma talebinde bulunan başvurucular hakkında Yönetim Kurulları tarafından alınan ‘kabul’ yönündeki kararların elektronik sistemden uygun bulma/bulmama kararı tesis etmek üzere Türkiye Barolar Birliğine gönderilmeyerek alınan kararların yalnızca ‘bilgi amaçlı’ üst yazı ekinde Birliğimize iletildiği görüldüğünden 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Levhaya yeniden yazılma hakkı” başlıklı 73. maddesi uyarınca “…Kanun’un 7, 8 ve 9 uncu maddeleri levhaya yeniden yazılma istemlerinde de kıyas yolu ile uygulanır.” hükmüne uygun şekilde elektronik sistem üzerinden Türkiye Barolar Birliği’ne iletilmesi gerektiği hususu ifade edilmiştir.

İlgi (b) de kayıtlı duyurumuz ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 20.02.2023 tarih 5669 sayılı yazısında “…yapılan inceleme neticesinde, ekli listede bilgileri yazılı kişiler hakkında İdare Mahkemeleri tarafından baro levhasına yazılma işlemlerine dayanak olan ve Birliğiniz tarafından verilen ısrar kararlarının önemli bir kısmının iptaline karar verildiği ve kararların kesinleştiği, bir kısmının ise derdest olup, yürütmeyi durdurma ve iptal kararları verildiği, ancak anılan mahkeme kararlarının ilgili Barolara tebliğ edilmesine rağmen bu kişilerin Baro levhasından silindiğine dair herhangi bir kararın Bakanlığımıza ulaşmadığı ve UYAP kayıtlarının da aktif olduğu tespit edilmiştir.” demek suretiyle sözü edilen ekli listede ismi bulunan kişilerin UYAP kayıtlarının Mahkeme kararı gereğince Bakanlıkça pasife alındığı bildirilmiştir.

Duyurumuz ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden alınan 22.03.2024 günlü 8692 sayılı “Usul ve Kanun’a aykırı Şekilde Baro Levhasına Yazılma Kararları” konulu yazıda;

“1- Baro yönetim kurullarınca baro levhasına yazılma veya yeniden yazılma kararı verilen avukatlara ilişkin karar ve evrakların, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 8 ve 73 üncü maddeleri gereğince önce uygun bulma veya uygun bulmama yönünden değerlendirme yapılmak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Yönetim Kurulu tarafından verilen kararın ise onay veya geri gönderim yönünden değerlendirme yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilmesi,

2- Avukatlık Kanununun 5/1-a maddesinde belirtilen bir suçtan kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan avukatların, Avukatlık Kanunun 74, 136 ve 157 inci maddeleri gereğince, mesleğe kabulde aranan şartları kaybetmiş olduklarından, baro disiplin kurulu kararıyla meslekten çıkarılmaları ile aynı zamanda işten yasaklanmaları yönünde, baro yönetim kurulu kararı ile de ruhsatnamelerinin geri alınarak iptaline ve adlarının bir daha yazılmamak üzere baro levhasından silinmesi yönünde işlemlere ivedilikle başlanılması,

3- Kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukatlarla ilgili olarak, mahkemeler tarafından kasten işlemiş oldukları suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak ayrıca Türk Ceza Kanununun 53/1-e maddesinde belirtilen şekilde belirli bir süreyle avukatlık mesleğini icra etmekten yasaklanma kararı verilmişse, yine baro yönetim kurulu kararıyla ilgili avukat hakkında kararda belirtilen sürelerle mesleki faaliyetten yasaklanması yönünde karar verilerek mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi,” hususunun Barolara duyurulması talep edilmiştir.

Herhangi bir sorumluluğun doğmamasını teminen sözü edilen işlemlerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda hüküm altına alınan ilgili yasal süreçlerin işletilmesinin zorunlu olduğu hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü yazısı