Duyuru 2024/26

317

Ankara, 03.04.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/26

Konu : 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un avukatları yükümlü kapsamına alan 2. maddesinde yer alan ilgili ibarenin Anayasa Mahkemesince iptali hakkında.

İlgi: Birliğimizin 06.04.2021 günlü 2021/17 sayılı duyurusu

İlgide kayıtlı duyurumuzda 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle değişik 2. maddesinin d fıkrasında “9/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar” yükümlü olarak sayıldığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’ndan alınan yazıda FATF (Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü) kriterleri ve tavsiyeleri kapsamında yükümlü kapsamına alınan meslektaşlarımızın “bu konuda bilgi sahibi olması, farkındalık kazandırılması amacı” ile avukatlara yönelik yükümlülük rehberi hazırlandığı ve hazırlanan rehberin bir örneğinin meslektaşlarımıza duyurulmak üzere barolara gönderildiği bildirilmiştir.

03.04.2024 tarihli 32509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 18.01.2024 tarih E.2021/28, K.2024/11 sayılı kararı ile yukarıda alıntılanan ibare ile başta şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü olmak üzere getirilen yükümlülüklerin  …avukatlık mesleğinin önemi ve adalet hizmetindeki rolü karşısında mesleklerinin icrası noktasında serbest avukatlara katlanamayacakları bir külfet yüklemekte olup kuralla özel hayata saygı hakkına getirilen sınırlamanın orantılı ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı anlaşılmıştır” gerekçesi ile Anayasa’nın 13. ve 20. maddelerine aykırılıktan iptal kararı verilmiştir. 

Bilgilerinize sunar, Baronuz mensubu meslektaşlarımıza da duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Resmi Gazete Linki