Duyuru 2024/27

465

Ankara, 04.04.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/27

Konu : 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “herhangi bir işte sigortalı çalışmanın ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapmanın avukatlık stajına engel olmayacağı” şeklindeki değişik 16. maddesinin bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali hakkında.  

İlgi: Birliğimizin 04.07.2022 günlü 2022/52,18.07.2022 günlü 2022/54 ve 02.09.2022 günlü 2022/59, 10.05.2023 günlü 2023/40 sayılı duyuruları.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun değişik 16. maddesi uyarınca “herhangi bir işte sigortalı çalışmanın ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapmanın avukatlık stajına engel olmayacağı” şeklindeki düzenleme ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik”in Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası ilgide kayıtlı duyurularımızda belirtilen günlerde gerçekleştirilen Baro başkanları toplantılarında Birliğimizce hazırlanan Staj Yönetmeliği Değişiklik taslağı değerlendirmelerinize sunulmuş ve çalışmanın son hali birlikte kararlaştırılarak sonuçta anılan yasal düzenlemeye konu hususlar dışında yapılan değişiklikleri içeren “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 09.05.2023 tarihli 32185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Avukatlık Kanunu’nun 16. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel değildir. Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilir. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır. Bu fıkraya ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenir. hükmünün üçüncü ve dördüncü cümleleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 

04.04.2024 tarihli (bugün) 32510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 23.01.2024 tarih E.2023/63, K.2024/15 sayılı kararında yasa maddesinin “İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır.”  hükmü “...ilgili kanuni düzenlemeler çerçevesinde stajın yapılması hususunda kamu personeline ne şekilde bir kolaylık sağlanabileceğinin herhangi bir tereddüde yer vermeyecek biçimde açık, net ve öngörülebilir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.” gerekçesi ile kuralın belirlilik ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığından Anayasa’nın 2. maddesine aykırı bulunmuştur.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapanların görevler sırasında avukatlık stajı yapabilme imkanına ilişkin usul ve esasların Adalet bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğine ilişkin Kanun’un 16. maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesi “…Adalet Bakanlığına tanına yetki sadece Adalet Bakanlığı hiyerarşisine dahil olan birimler yönünden değil Türk İdari teşkilatına dahil tüm birimler yönünden bağlayıcılık taşıyan düzenleme ihdas edilmesini” kapsadığı tespiti ile “Adalet Bakanlığının kendi hiyerarşisi altında bulunmayan birimleri de bağlayıcı nitelikte yönetmelik çıkarma yetkisiyle donatılması Anayasa’nın 123. ve 124. maddelerine aykırı” olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

İptal kararının dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Resmi Gazete Linki