Duyuru 2024/28

424

Ankara, 04.04.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/28

Konu : 24/10/2019 tarihinden sonra hukuk fakültesine kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar saklı kalmak kaydıyla Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başarı belgesinin staj başvuru dosyalarına kazandırılması gereği hakkında.

Bilindiği üzere; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 24.10.2019 tarihli 30928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7188 sayılı Kanunla eklenen 41. madde uyarınca ilgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak, avukatlık stajına başlamak için “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı” getirilmiştir.

Sözü edilen başarı şartı, ilgili yükseköğretim kurumlarına 24.10.2019 tarihinden sonra kayıt yaptıranlar hakkında uygulanacaktır.

2547 sayılı Kanun’un geçici 80 inci maddesinin birinci fıkrasına 05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunla “Ancak başarılı olma şartı, 24/10/2019 tarihinden sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/03/2024 tarihinden önce mezun olanlar bakımından uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir.

Sonuç olarak; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 16. maddesinin birinci fıkrası ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 4. maddesi uyarınca staj listesine yazılmak için;

- Hukuk fakültesinden 31.03.2024 tarihinden evvel mezun olanlar bakımından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartı aranmayacağı,

- Hukuk fakültesinden 31.03.2024 tarihinden sonra mezun olduğu hâlde fakülteye 24.10.2019 tarihinden evvel kayıt yaptırmış olanlar bakımından da Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartı aranmayacağı, bu nedenle durumun tespiti için fakülteye kayıt tarihini gösterir belge istenmesi gerektiği,

- Bu durumların dışında kalanlar bakımından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartı bulunduğu,

hususları dikkate alınmalıdır.

Herhangi bir hak kaybına uğranılmasını önlemek üzere Başkanlığınızın yasal yükümlülük uyarınca yukarıda açıklandığı üzere fakülteye kayıt tarihini gösterir belgenin ve Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Başarı Belgesinin varlığını staj başvuru dosyasında denetlemesi ve konunun staj listesine yazılma talebinde bulunan adaylara iletilmesi hususunu bilgi ve takdirlerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı