Duyuru 2024/30

582

Ankara, 05.04.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/30

Konu : Levhaya yazılmaksızın avukatlık ruhsatnamesi alan kişilere avukatlık kimlik kartı verilmesinin hukuka uygun bulunmadığı hakkında.

İlgi: (a) Birliğimizin 08.04.2016 günlü 2016/24 sayılı duyurusu.

       (b) Birliğimizin 05.07.2011 günlü 2011/51 sayılı duyurusu.

İlgi (a)da kayıtlı duyurumuzda; usulüne göre avukatlık stajını tamamlayıp staj bitim belgesi aldıktan sonra avukatlıkla birleşmeyen bir işte çalışanların baro levhasına yazılmaksızın avukatlık ruhsatnamesi istemli başvurularında, halen avukatlıkla birleşmeyen bir işte çalıştığını ve bu nedenle fiili olarak avukatlık yapmayacağını, sadece adına avukatlık ruhsatnamesi düzenlenmesini talep ettiğini, baro levhasına yazılma ve avukatlık kimlik kartı (BAROKART) talebi bulunmadığını, gerekli gördüğünde Avukatlık Kanunu 43 ve 66. maddelerinin gereklerini yerine getirerek ayrıca levhaya yazılma talebinde bulunacağını beyan eden bir başvuru dilekçesinin alınması gerektiği belirtilmiştir.

Sözü edilen duyuruya dayanak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 30.01.2014 tarih 2010/2022 E. ve 2014/223 K. sayılı kararında, usulüne uygun şekilde avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi aldıktan sonra avukatlıkla birleşmeyen bir işte çalışanların avukatlık ruhsatnamesi taleplerinin kabul edileceği şeklinde belirtilmiş, kararda ayrıntıları ile izah edildiği üzere sadece ruhsatname verilmesi kararı neticesinde kişiye ruhsatname düzenlenerek verilecek ancak baro levhasına kaydı yapılmayacaktır. Baro levhasına kaydı yapılmayan kişinin de fiilen avukatlık yapması ve avukatlık kimlik kartı alması mümkün olmayacaktır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 11. maddesinde avukatlıkla birleşemeyen işler sayılmış, 63. maddesinde de Baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten yasaklanmış olan avukatların, şahıslarına ait olmayan dava evrakını düzenleyemeyeceği, icra işlemlerini takip edemeyeceği ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamayacağı, avukatlık ünvanını da taşıyamayacakları belirtilmiştir.

İlgi (b) de kayıtlı duyurumuzda Avukatlık Kanunu’nun Ek madde 1 maddesi uyarınca levhaya yazılma zorunluluğu bulunmadan görev yürütebilen yalnızca bulunduğu il baro başkanlığına bildirimde bulunmakla yükümlü tutulan “Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde çalışanlara” verilecek avukatlık kimliğinin basımı için gerekli bilgi ve belgeler ile izlenecek yol belirtilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 09 Şubat 2024 tarihli toplantısında levhaya yazılmaksızın avukatlık ruhsatnamesi alan başvurucuların avukatlık ünvanını kullanmaları hukuken mümkün bulunmadığından, avukatlık kimlik kartı verilmesinin uygun olmadığı değerlendirilerek; Baronuz nezdinde bu bağlamda levhaya yazılmaksızın avukatlık ruhsatnamesi alan kaç avukatın bulunduğu ve bu kapsamdaki avukatların kaçına avukatlık kimliği verildiğinin avukatların isim ve sicil numaraları da bildirilmek üzere 24 Mayıs 2024 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesinin istenmesine karar verilmiştir.

Duyurumuz ile Başkanlığınızdan talep edilen bildirim yazısına yukarıda Avukatlık Kanunu’nun Ek madde 1 kapsamında ilinizde kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak görev yapan avukatların isim ve sicil numaralarının da ayrı bir liste halinde eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusu bilgilerin Birliğimize iletilmesi hususunda gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı