Duyuru 2024/37

1011

Ankara, 20.05.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/37

Konu : Adalet Bakanlığının Evrakların Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve T.C. Kimlik Numaralarının Eklenmesi talebi hakkında.  

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden alınan 06.05.2024 günlü 12137 sayılı “Evrakların Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve T.C. Kimlik Numaralarının Eklenmesi” konulu yazıda; 15.01.2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur.” hükmü alıntılanarak Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca zorunlu hâl veya olağanüstü durum kapsamı haricindeki belgelerin üretim, iletim ve saklama süreçlerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir.

Duyurumuz ekinde bir örneği gönderilen anılan yazıda

“1-Barolar tarafından Bakanlığımıza gönderilen avukat veya avukat stajyerlerinin nakillerine, baro levhasından silinmelerine ve haklarında idari yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin bildirimler de dahil olmak üzere tüm resmi yazıların KEP sistemi üzerinden iletilmesi, KEP sistemi üzerinden iletilen yazıların ayrıca ıslak imzalı olarak gönderilmemesi,

2- Bakanlığımıza gönderilen resmi yazılarda, isim benzerlikleri ve soyisim değişiklikleri nedeniyle tereddüt oluşmaması için ilgili avukatın T.C. Kimlik numarasının da belirtilmesi,” hususunun Barolara duyurulması talep edilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü yazısı