Duyuru 2024/42

1393

Ankara, 10.07.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/42

Konu : Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Uygulaması Hakkında.

İlgi: a) Birliğimizin 04.04.2024 günlü 2024/28 sayılı duyurusu

       b) Birliğimizin 08.05.2024 günlü 2024/36 sayılı duyurusu

      c) Birliğimizin 26.06.2023 günlü 2023/49 sayılı duyurusu

     d) Birliğimizin 29.12.2023 günlü 2023/88 sayılı duyurusu

İlgi (a) da kayıtlı duyurumuzda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 16. maddesinin birinci fıkrası ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 4. maddesi uyarınca staj listesine yazılmak için;

- Hukuk fakültesinden 31.03.2024 tarihinden evvel mezun olanlar bakımından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartı aranmayacağı,

- Hukuk fakültesinden 31.03.2024 tarihinden sonra mezun olduğu hâlde fakülteye 24.10.2019 tarihinden evvel kayıt yaptırmış olanlar bakımından da Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartı aranmayacağı, bu nedenle durumun tespiti için fakülteye kayıt tarihini gösterir belge istenmesi gerektiği,

- Bu durumların dışında kalanlar bakımından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartı bulunduğu belirtilerek Başkanlığınızın yasal yükümlülük uyarınca fakülteye kayıt tarihini gösterir belgenin ve Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Başarı Belgesinin varlığını staj başvuru dosyasında denetlemesi ve konunun staj listesine yazılma talebinde bulunan adaylara iletilmesi hususu bilgi ve takdirlerinize sunulmuştur.

İlgi (b)de kayıtlı duyurumuzda sözü edilen hukuk mesleklerine giriş sınavı hakkında düzenlemeler içeren Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği 8 Mayıs 2024 tarihli ve 32540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı bildirilmiştir.

İlgi (c)de kayıtlı duyurumuzda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 3., 9. ve 16. maddeleri ile Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri alıntılanarak yabancı hukuk fakültesi mezunu adayların “Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş” olduklarına dair “Fark derslerine İlişkin Denklik Lisans Tamamlama Eğitimini Tamamladıklarına Dair Belge” ile denklik işlemlerine dair belgeleri, avukatlık stajı başlangıç aşamasında başvuru evraklarına eklemeleri gerektiği belirtilmiş; baroların da herhangi bir hak kaybına uğranılmasını önlemek üzere sözü edilen belgelerin varlığını staj başvuru dosyasında denetlemesi gereği ifade edilmiştir.

İlgi (d)de kayıtlı duyurumuz ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 08.11.2023 tarihli 31008 sayılı yazısında “…yabancı hukuk fakültesini bitirenler tarafından staj listesine yazılmak için yapılan başvurularda, yabancı hukuk fakültesini bitirdiğini gösteren belge veya lisans diploması ile birlikte Türkiye hukuk fakülteleri programına göre eksik kalan derslerden başarılı sınav vermiş olduğunu gösteren belgenin ibraz edilmemesine rağmen staj listesine yazılma kararı verilmişse, söz konusu karara karşı yasal süresi içinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından itiraz yoluna başvurulması..” hususunda Cumhuriyet Başsavcılıklarından gereğinin talep edildiği Birliğimize ve tüm Baro Başkanlıklarına bildirilmiştir.

İlgide kayıtlı duyurularımız dikkate alınmak suretiyle duyurumuz ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 12.06.204 tarihli 10016 sayılı yazısında 

1- 24.10.2019 tarihinden önce yurt içinde veya yurt dışında hukuk fakültesine kayıt yaptıranların, avukatlık stajına başlamak için, mezuniyet tarihi, fark derslerini verdiği tarih veya denklik belgesi verilme tarihine bakılmaksızın Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavından başarılı olma şartına tabi olmadıkları,

2- 24.10.2019 tarihinden sonra yurt içinde hukuk fakültesine kayıt yaptıranlardan, 31.03.2024 tarihinden önce mezun olanların da, avukatlık stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavından başarılı olma şartına tabi olmadıkları,

3- Yurt dışı hukuk fakültelerinden mezun olanlar açısından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartına tabi olunup olunmadığının belirlenmesi için, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 80 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen mezuniyet tahinin belirlenmesinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 3/1-b ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 41 inci maddesinde "noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş olmak" koşulu esas alındığı için, fark derslerinin başarı ile tamamlandığı tarihin esas alınması gerektiği,

4- 1136 sayılı Avukatlı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince avukatlığa kabul edilmek için stajdan muaf olanların, 2547 sayılı sayılı Kanunun Ek 41 inci maddesinde Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartının, hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için öngörülmesi nedeniyle, anılan sınava tabi olmadıkları,

5- Herhangi bir Yükseköğretim kurumuna kayıt olup bilahare yatay geçiş veya sair yollarla Hukuk Fakültesine geçiş yapıp mezun olanlar bakımından, YÖK Kanununun geçici 80 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan kayıt tarihinin belirlenmesinde, aynı hükümde "ilgili yükseköğretim kurumlarına..." tabiri kullanılması nedeniyle, hukuk fakültesine geçiş tarihinin esas alınması gerektiği” hususlarının değerlendirildiği belirtilmektedir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün12.06.204 tarihli 10016 sayılı yazısı