Ek Gösterge Artışı, Kamuda Görev Yapan Avukatlar Aleyhine Eşitsizliği Ortadan Kaldıracak Şekilde Düzenlenmeli, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı İçin Fiilen Erteleme Anlamına Gelen Teklif Maddesinden Vazgeçilmelidir

8623

TÜRKİYE Barolar Birliğinin, “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkındaki değerlendirmeleri:

29 Haziran 2022 tarihinde TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri başlayan ve bugün de devam eden “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında TÜRKİYE Barolar Birliği olarak görüşlerimizi aşağıdaki iki başlık altında komisyona ilettik.

1-) Teklifin 6. maddesi ile avukatlık hizmet sınıfında görev yapan meslektaşlarımızdan birinci dereceye ayrılanların ek göstergesi diğer kamu görevlisi grupları için olduğu gibi 3600 olarak belirlenmiş, diğer derecelerde de aşamalı olarak gösterge artışı yapılmıştır.

3600 ek gösterge avukatlık hizmet sınıfı için görece bir artış getiriyormuş gibi görünmekle birlikte, TÜRKİYE Barolar Birliğinin kamuda görev yapan avukatlara dair çeşitli düzeylerde daha evvel defalarca gündeme getirdiği bu önemli meselede kamu avukatları aleyhine eşitsizlik devam etmektedir.

Kamuda görevli meslektaşlarımızın sorunu, göstergeleri 3000 iken kamuda görevli mimar, mühendis ve tabip gibi diğer profesyonel mesleklere oranda daha düşük ek göstergeye sahip olmalarıydı.

Teklif maddesi ile sayılan meslek gruplarına 600 ilave ek gösterge getirilmiş ve anılan mesleklerde birinci dereceye ayrılan mensupların ek göstergeleri 4200 olarak belirlenmiştir. Bu hali ile kamuda görev yapan avukatların ek göstergeleri anılan meslek gruplarının altında kalmaya devam etmektedir.

Ayrıca, yargının avukatlık mesleği dışındaki diğer kurucu unsurları olarak görev yapan mensuplarının ek göstergelerine ise yaklaşamamaktadır.

Asıl olarak yapılması gerekenin yargılama faaliyetinin tarafları olarak kamuda görevli avukatların ek göstergelerinin diğer yargı mensupları ek göstergelerine eşitlemek olduğunu ifade etmekteyiz.

Dolayısıyla talebimiz kamuda görev yapan meslektaşlarımızın ek göstergelerini mümkün olduğunca yargı mensuplarına eşitlemek olup teklif maddesi ile en azından ek göstergenin 4200’den başlatılarak düzenlenmesinin sağlanmasıdır.

2-) Teklifin 32. maddesi ile 7188 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih olan 24.10.2019 tarihinden sonra fakülteye kaydolan öğrencilerden 31.03.2024 tarihinden önce mezun olanlar için “hukuk mesleklerine giriş sınavı” şartının aranmayacağı hükme bağlanmaktadır.

Komisyon’da görüşülen teklif maddesinin gerekçesinde, bu düzenlemenin gerekçesi olarak hukuk fakültesine 24.10.2019 tarihinden sonra kaydolduğu halde, 31.03.2024 tarihinden önce mezun olanların sınava tabi olup olmadıklarına ilişkin tereddüdü ortadan kaldırma amacı ifade edilmiştir.

Bu maddeyle ilgili olarak şu hususun altını çizerek vurgulamak durumundayız: TÜRKİYE Barolar Birliği için hukuk mesleklerine giriş sınavı büyük önem ve ciddiyet arz etmektedir. Zira güvenilir yargının tesisi için iyi yetişmiş hukukçulara ihtiyaç duyulur. 2019 yılında getirilen sınav düzenlemesi, hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretimin niteliğine ilişkin sorunu tek başına çözemeyecek olsa da önemli bir adımdır. Getirilen sınav ile üniversitelerin hukuk eğitimine dair alt yapı çalışmalarını başlatması ya da hızlandırması, eğitim ve öğretime daha çok kaynak ayırması, bu şartları yerine getiremeyen fakültelerin kontenjanlarının tercih edilmediklerinden dolayı düşmesini sağlama beklentisi bulunmaktadır. Dolayısıyla fakülteler arası rekabet ile hukuk eğitiminin niteliğinin artması mümkün olabilir.

Bu aşamada TÜRKİYE Barolar Birliği olarak sınavı yukarıdaki temel nedenler uyarınca önemsediğimizi, gerekli hazırlık çalışmalarını başlattığımızı ve sınavın uygulanmasına yönelik en küçük bir tereddüt yaratacak, sınavı yeniden öteleme veya önemsizleştirme anlamına gelebilecek herhangi bir düzenlemenin gündeme gelmemesi gerektiğini, meslektaşlarımızın da beklentilerinin bu yönde olduğunu ifade etmekteyiz.

Hukuk mesleklerine giriş sınavı için fiilen altı aylık bir erteleme anlamına gelen teklif maddesinden vazgeçilmesini, Haziran-Temmuz 2023’te hukuk mesleklerine giriş sınavının gerçekleştirilmesini elzem görüyoruz. Kaldı ki, sınava tabi olmamak için 31 Mart 2024 öncesinde mezun olmak gibi bir şartın öngörülmüş olması, hali hazırda öğrenim görmekte olan hukuk fakültesi öğrencilerinin erken mezun olma çabasına girmelerine ve bu durumun hukuk fakülteleri için de zorluk yaratmasına sebep olacağı kuşkusuzdur. Bu durum da hukuk mesleklerine giriş sınavının gerekçelerinden biri olan nitelikli hukuk eğitimi amacına olumsuz etki edecektir.

Değerlendirme ve itiraz gerekçelerimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği