EMNİYET GİRİŞİNDE AVUKATIN ÇANTASININ ARANMASI VE AVUKATLIK KİMLİĞİNİN FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİ OLAYINDA İDARİ YARGI TARAFINDAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ AVUKATA 10.000 TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

19544

Meslektaşımız Av. Aziz Sancar Dalman 15.01.2019 tarihinde müdafilik görevini yapmak için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne geldiği sırada bina girişinde polis memuru tarafından çantasının aranması ve avukatlık kimliğinin fotoğrafının çekilmesi olayı ile ilgili olarak vekili Av. Fatma Hoşgör Tekeşin aracılığı ile Sakarya 2. İdare Mahkemesinde İçişleri Bakanlığı aleyhine 10.000 TL’lık manevi tazminat davası açmıştır.

Sakarya 2. İdare Mahkemesi 25/11/2019 tarih ve 2019/421 Esas, 2019/817 Karar sayılı kararı ile davalı İçişleri Bakanlığının davacı avukata 10.000 TL manevi tazminat ödemesine karar vermiştir.

Sakarya İdare Mahkemesi kararında avukatlık mesleğinin demokratik hukuk devletinin işlemesinde, yargılamanın ve hak arama özgürlüğünün sağlanmasında temel unsurlardan biri olduğunu ortaya koymuş ve avukatın eşya aramasına tabi tutulmasının avukatın meslek onurunu zedeleyeceğini de kararında açıkça belirtmiştir.

Sakarya 2. İdare Mahkemesinin karar gerekçesini aşağıdadır;

“… Adaletin tam tecellisi olarak önem ve öncelik kazanan manevi tazminatın sadece kişinin şeref ve haysiyeti gibi manevi değerlerin değil, yaşam, beden tümlüğü, sağlık gibi kişilik haklarına dahil olan bedensel değerlerin ihlali halinde de ilgilinin duyduğu elem ve üzüntünün kısmen giderilmesini sağlayan manevi bir tatmin aracı olduğu, demokratik hukuk devletinin işlemesinde, yargılamanın ve hak arama özgürlüğünün sağlanmasında temel unsurlardan olan ve bu hususların gerçekleşmesinde emeği geçen avukatlık mesleğinin mensubu olan davacının, müvekkilinin eşinin önünde eşya aramasına maruz kalmasının meslek onurunu zedelediği, meydana gelen üzüntüsünün karşılanabilmesi maksadıyla sebepsiz zenginleşmeye yol açmayacak miktarda, günün ekonomik koşulları, davacının sosyal ve ekonomik durumu, paranın satın alma gücü, olayın ağırlığı, gerçekleşme biçimi, psikolojik etkisi, yıpranma durumu gibi hususlar göz önünde bulundurularak davacının maruz kaldığı acı, elem ve üzüntünün bir nebze hafifletilebilmesi amacıyla 10.000 TL manevi tazminatın davalı idare tarafından davacıya ödenmesi …”
Sakarya 2. İdare Mahkemesinin söz konusu kararı aleyhine davalı İçişleri Bakanlığınca yapılan istinaf başvurusu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dokuzuncu İdare Dava Dairesinin 03/07/2020 tarih ve 2020/229 Esas, 2020/648 Karar sayılı kararı ile kesin olarak reddedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulmasında yarar gördüğümüz İstinaf Mahkemesi kararının tam metni TBB AHM sitesinin “Kararlar ve Belgeler” bölümüne yüklenmiş olup İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dokuzuncu İdare Dava Dairesinin 03/07/2020 tarih ve 2020/229 Esas , 2020/648 Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Bu önemli kararın ortaya çıkması için mücadele eden meslektaşlarımız Av. Aziz Sancar Dalman ve Av. Fatma Hoşgör Tekeşin’e ve bu kararın meslektaşlarımıza duyurulması amacıyla TBB Avukat Hakları Merkezine gönderilmesini sağlayan meslektaşımız Av. Ahmet çoban’a teşekkür ederiz.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi